Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takstertest

 

[nedfellbarTekst title="Takst A2g" text="<p>

Veiledning til A2g - Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi. Taksten krever samtidig bruk av enten A3a, A8a eller A9a

Det er ikke tilstrekkelig at instituttet har utstyr for medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi. Utstyret må brukes i den aktuelle behandlingen for at taksten skal kunne kreves.

</p>
"/]

[nedfellbarTekst title="Takst A2k" text="<p>

Veiledning til A2k - Kompetansetillegg for fysioterapeut med godkjent spesialitet i henhold til Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller med tilsvarende kompetanse. Søknad om å få godkjent kompetanse behandles og avgjøres av Norsk Fysioterapeutforbund. Fysioterapeut må dokumentere sin godkjenning for bruk av taksten overfor Helfo. Taksten krever samtidig bruk av A3a eller B1a

Takst A2k kan benyttes i tillegg til takst A3a dersom vilkårene for å utløse taksten er oppfylt. Det gis bare kompetansetillegg ved individuell behandling, ikke ved gruppebehandling.

Bekreftelsen på rett til å utløse takst A2k er tidsbegrenset. Spesialister i spesialistordningen til NFF må hvert sjuende år fornye sin spesialistgodkjenning og sende ny bekreftelse på rett til å utløse takst A2k til Helfo.

</p>
"/]

[nedfellbarTekst title="Takst A3a" text="<p>

Veiledning til A3a - Behandling hos fysioterapeut

Takst A3a honorerer fysioterapeutens tidsbruk. Fysioterapeuten kan velge behandlingstiltak innenfor rammene av tidsbruken på den enkelte pasient.

Vær oppmerksom på at merknad A1 gjelder for takst A3a. Der fremgår det at pasienten skal ha fysioterapeutens fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden. Det betyr at fysioterapeuten ikke kan ha flere pasienter til individuell behandling samtidig, og heller ikke ha individuell behandling og gruppebehandling samtidig.

</p>
"/]

[nedfellbarTekst title="Takst A8a" text="<p>

Veiledning til A8a - Behandling hos manuellterapeut

Takst A8a honorerer kompetanse og tidsbruk. Manuellterapeuten kan velge behandlingstiltak innenfor rammene av tidsbruken på den enkelte pasient.

Vær oppmerksom på at merknad A1 gjelder for takst A8a. Der fremgår det at pasienten skal ha fysioterapeutens fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden. Det betyr at fysioterapeuten ikke kan ha flere pasienter til individuell behandling samtidig, og heller ikke ha individuell behandling og gruppebehandling samtidig.

</p>
"/]

[nedfellbarTekst title="Takst A9a" text="<p>

Veiledning til A9a - Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi

Takst A9a honorerer kompetanse og tidsbruk. Fysioterapeuter som har tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi, velger behandlingstiltak innenfor rammene av tidsbruken på den enkelte pasient.

Vær oppmerksom på at merknad A1 gjelder for takst A9a. Der fremgår det at pasienten skal ha fysioterapeutens fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden. Det betyr at fysioterapeuten ikke kan ha flere pasienter til individuell behandling samtidig, og heller ikke ha individuell behandling og gruppebehandling samtidig.

</p>
"/]

[nedfellbarTekst title="Takst A10" text="<p>

Veiledning til A10 - Veiledet trening, minst en halv time

Ved veiledet trening må fysioterapeuten være tilgjengelig for pasienten. Det betyr at fysioterapeuten kan utføre andre oppgaver mens treningen pågår, men pasienten som er på veiledet trening, må kunne nå fysioterapeuten. Taksten kan benyttes både på egne dager og på samme dag som det gis individuell behandling.

</p>
"/]

[nedfellbarTekst title="Takst C33" text="<p>

Veiledning til C33a - Behandling i gruppe på inntil 6 barn under 16 år. For de første tre barn i 60 minutter, pr. pasient

Ved gruppebehandling for barn under 16 år kan det maksimalt være 6 personer i gruppen, jf. takst C33a og b. Dersom en gruppe for barn under 16 år som utløser C33 også har deltakere som er over 16 år, skal fysioterapeuten kreve C33 per pasient som er under 16 år, og C34 per pasient som er over 16 år.

MANGLER C33b

</p>
"/]

Veiledning til C34b - Behandling i grupper på inntil 10 personer. For de neste fem (6-10) personer i 30 minutter, pr. pasient

Det kan være maksimalt 10 personer i gruppen. Dette gjelder uavhengig av om fysioterapeuten tar betalt av pasientene eller ikke. Begrensningen er satt for å sikre at fysioterapeuten kan gi god oppfølging til hver pasient i gruppen. Fysioterapeuten må dokumentere behandlingen for hver deltaker i pasientens journal.

Det er presisert i merknad C3 at nødvendig opplæring, veiledning til egentrening og sykdomsmestring kan inngå i takstene C33 og C34 når dette er ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Det er en forutsetning at øvrige vilkår for bruk av gruppetakstene er oppfylt, og at det ikke kreves betaling ut over de fastsatte egenandelene ved gruppebehandling.

Hvis vilkårene over er oppfylt, kan tiltak som kombinerer pasientopplæring og behandling/veiledet trening i grupper omfattes av takstene C33 og C34, for eksempel artroseskole i forbindelse med Aktiv A-programmet (Aktiv med Artrose).

HER KAN BARE KODE C34a  eller C34 b legges inn - har lagt inn C34b

 

 

Veiledning til D40 - Tillegg for undersøkelse og/eller behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker

Taksten forutsetter samtidig bruk av en av takstene A1a, A1d, A3a, A8a, A9a, B0a, B0d, B1a, B2a, B3a, C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e eller C34f.

 

 

Veiledning til E50a - Møtegodtgjørelse med reisetid når fysioterapeuten deltar i planlagt samarbeidsmøte med annet fagpersonell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter. Beregnes for arbeid i inntil en halv time. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Taksten kan også brukes ved planlagte telefonmøter

Med ordlyden "annet fagpersonell" menes både helsepersonell, sosialfaglig personell og pedagogisk personell.

 

 

Veiledning til F1 - Tillegg ved behandling i pasientens hjem

Hvis fysioterapeuten gir individuell behandling til flere pasienter på samme skole, dagsenter, eller lignende, kan taksten utløses for hver pasient.  Ved gruppebehandling på skole, dagsenter eller lignende utløses taksten én gang per gruppe.

 

 

Veiledning til H2a - Elektronisk samhandling via helsenettet, herunder innrapportering av oppgjørskrav/egenandelsopplysninger til Helfo

Det fremgår at takstene kan utløses «per hjemmel». En fysioterapeut som har to ulike driftsavtaler , kan utløse takstene i begge hjemlene dersom fysioterapeuten kan dokumentere utgifter til tilkobling og abonnement i hver av hjemlene. 

Takst H2a gjelder for elektronisk samhandling og krever i utgangspunktet at det er aktivitet i hjemmelen . Ved fravær på grunn av sykdom, permisjon eller lignende kan takst H2a likevel kreves i inntil 3 måneder selv om det ikke er aktivitet i hjemmelen.
 

 

 

Veiledning til H2b - Tillegg for fysioterapeut som ikke deler kostnaden ved oppkobling og medlemskap i Norsk Helsenett med andre behandlere, per måned

Bruk av H2b forutsetter at fysioterapeuten ikke kan dele utgiftene til oppkobling og medlemskap i Helsenettet med andre behandlere. Medlemskap i Norsk Helsenett er knyttet til virksomheten og registreres på organisasjonsnummer. Hver virksomhet må ha en kundeavtale med Norsk Helsenett, og alle virksomheter med kundeavtale må betale medlemsavgift. Medlemsavgiften er uavhengig av antall behandlere i virksomheten som benytter Helsenettet.

Takst H2b kan benyttes dersom fysioterapeuten har inngått en kundeavtale med Norsk Helsenett der han eller hun er eneste behandler som kan kommunisere i Helsenettet. Oppføring av vikar som kommunikasjonspart under virksomheten, er ikke til hinder for å utløse takst H2b.

Først publisert: 21.01.2021