Hva slags helsehjelp har en utenlandsk statsborger krav på under midlertidig opphold i Norge?

Her finner du informasjon om hvilke rettigheter en pasient som er bosatt utenfor Norge, har under midlertidig opphold.

Med midlertidig opphold menes opphold i Norge med en varighet av inntil tolv måneder.

Pasienter med Europeisk helsetrygdkort

Pasienter fra EU/EØS og Sveits har krav på helsehjelp som blir nødvendig under oppholdet i Norge. De må dokumentere sin rettighet ved å vise frem Europeisk helsetrygdkort.

Helsetrygdkortet gir rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet. Det gir rett til dekning på samme vilkår som medlemmer av den norske folketrygden, og pasienten må betale de samme egenandelene som dem.

Les om oppgjør for pasienter med Europeisk helsetrygdkort her.

Tredjelandsborgere – personer med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS eller Sveits – har som hovedregel ikke de samme rettighetene, selv om de har med seg Europeisk helsetrygdkort fra et annet EU/EØS-land eller Sveits. De må betale selv eller benytte privat reiseforsikring.

Vær oppmerksom på at det gjelder egne regler for tredjelandsborgere som har helsetrygdkort fra Nederland. De skal vurderes på samme måte som EU/EØS-statsborgere.

Dersom pasienten mangler gyldig Europeisk helsetrygdkort, skal sykehuset be pasienten eller pårørende om å fremskaffe hasteblankett.

Nødvendig helsehjelp under oppholdet

Det må gjøres en konkret vurdering for å avgjøre hva som er nødvendig helsehjelp i hvert tilfelle. Du som behandler pasienten må ta hensyn til hva slags helsetjenester det gjelder og hvor lenge pasienten har tenkt å være i Norge.

Planlagt behandling dekkes ikke, men pasienten har rett til å få de helsetjenester som er nødvendig for at vedkommende på medisinsk forsvarlig vis kan fortsette oppholdet sitt.

Forutgående avtale

Begrepet «nødvendig helsehjelp» viser ikke bare til behandling som blir nødvendig som følge av akutt sykdom. Det viser også til behandling som relaterer seg til kronisk sykdom og allerede konstatert sykdom. I prinsippet krever dette en forutgående avtale mellom pasient og det sykehus/avdeling som skal yte behandlingen. Dette er for å sikre at behandlingen er tilgjengelig for pasienten under det midlertidige oppholdet.

Dette gjelder for eksempel følgende behandlingsformer:

 • dialysebehandling
 • oksygenbehandling
 • spesiell astmabehandling
 • ekkokardiografi i forbindelse med kroniske autoimmune sykdommer
 • cellegiftbehandling

Pasienten skal betale den samme egenandelen som medlemmer av den norske folketrygden.

Følgende land omfattes av EØS-avtalen og utsteder Europeisk helsetrygdkort:

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike og Sveits.

Storbritannia har kronbesittelser flere steder i verden. Dette gir seg utslag på ulike måter: Innbyggerne i Gibraltar og på Orknøyene og Shetland skal behandles som innbyggerne i England, Wales, Skottland og Nord-Irland. De skal legge fram pass og Europeisk helsetrygdkort. Innbyggerne på Isle of Man og Jersey får ikke utstedt Europeisk helsetrygdkort, og må derfor legge fram pass og bostedsbevis som erstatning for Europeisk helsetrygdkort.

Andre britiske kronbesittelser er ikke en del av EU og er ikke omfattet av konvensjonsavtalen med Storbritannia. Dette gjelder for eksempel Guernsey, Bermuda og Falklandsøyene. Innbyggerne herfra skal dermed betale selv.

Følgende forordninger fra Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union beskriver de sosiale rettighetene til borgere i EU/EØS-området:

Pasienter fra Norden

Personer som er bosatt i et annet nordisk land skal under midlertidig opphold få nødvendig helsehjelp i det offentlige helsevesenet uten å måtte vise Europeisk helsetrygdkort. Det er tilstrekkelig at det tas kopi av identitetsbevis og at pasienten oppgir bostedsadresse i et annet nordisk land.

Det stilles ikke krav til statsborgerskap dersom pasienten er omfattet av lovgivningen i et nordisk land.

Utvandrede nordmenn som er på besøk hjemme i Norge skal bruke identifikasjonsnummeret til det landet de nå tilhører, og ikke norsk personnummer. 

Pasienten skal betale den samme egenandel som medlemmer av den norske folketrygden.

Er det behov for hjemtransport av pasienten, kan merutgiften til transport dekkes.Se ellers informasjon om deres rettigheter under kapittelet «Pasienter med Europeisk

helsetrygdkort».

Nordisk konvensjonsavtale (artikkel 7) beskriver rettighetene til de nordiske borgerne:

hovednr. 41 – nordisk konvensjon om trygd (undertegnet 12. juni 2012)

Norden består av følgende områder: Norge (inkludert Svalbard og Jan Mayen), Sverige, Finland, Åland, Island, Danmark, Færøyene og Grønland.

Pasienter fra resten av verden

Pasienten må vise frem privat reiseforsikring eller betale det behandlingen koster. Pasienten skal få med seg spesifisert kvittering for hva slags behandling som er utført og hvor mye det har kostet.

Unntaket er pasienter fra Australia. De har krav på øyeblikkelig nødvendig medisinsk behandling i det offentlige helsevesenet i Norge på samme vilkår som medlemmer av den norske folketrygden. Det vil si behandling for ethvert tilfelle av sykdom eller skade som krever omgående medisinsk tilsyn, og behandling som er klinisk nødvendig for å diagnostisere, lindre eller pleie den tilstanden som krever tilsyn. Dette gjelder imidlertid ikke for studenter og diplomater.

Personer med vedvarende og regelmessig behov for oksygen- og dialysebehandling vil også ha rett til denne typen behandling etter avtalen med Australia.

Pasienten må betale egenandel på lik linje med medlemmer av folketrygden.

Finansieringsansvar for pasientgrupper innenfor EU/EØS-land eller Sveits med rett til helsetjenester

Følgende pasientgrupper har rett til nødvendig helsehjelp under midlertidig opphold i Norge:

Turister og studenter fra et annet EU/EØS-land eller Sveits:

 • Pasienten må dokumentere statsborgerskap i et EU/EØS-land eller Sveits.
 • Ta kopi av pass/nasjonalt ID-kort med statsborgerskap og Europeisk helsetrygdkort.
 • Finansiering: folketrygden v/Helfo.

Turister og studenter fra et annet nordisk land:

 • Pasienten kan ha statsborgerskap utenfor et EU/EØS-land eller Sveits.
 • Ta kopi av identitetsbevis.
 • Pasienten må oppgi bostedsadresse i et annet nordisk land.
 • Finansiering: folketrygden v/Helfo.

Norsk pensjonist bosatt i et annet EU/EØS-land eller Sveits:

 • Ikke medlem av folketrygden.
 • Ta kopi av Europeisk helsetrygdkort (med gul bakside) fra Norge.
 • Finansiering: folketrygden v/Helfo.

Følgende pasientgrupper har rett til både nødvendig helsehjelp og planlagt behandling under midlertidig opphold i Norge:

Frivillig medlemskap i folketrygden, for eksempel norsk student eller pensjonist bosatt i et annet EU/EØS-land eller Sveits samt eventuelt forsørgende familiemedlemmer (jf. folketrygdloven § 2-8).

 • Ta kopi av Europeisk helsetrygdkort utstedt av Norge ved nødvendig helsehjelp. Be eventuelt om hasteblankett fra Helfo.
 • Ta eventuelt kopi av bekreftelse på vedtak fra NAV om frivillig medlemskap i norsk folketrygd.
 • Finansiering: folketrygden v/Helfo

Pliktig medlemskap i folketrygden:

1) Norsk arbeidstaker stasjonert i et annet EU/EØS-land eller Sveits. Tilsvarende gjelder for forsørgede familiemedlemmer.

 • Finansiering: Helseforetaket, dersom pasienten er bosatt i Norge.
 • Finansiering: Helfo, dersom pasienten er bosatt i annet EU/EØS-land eller Sveits. Ta kopi av Europeisk helsetrygdkort utstedt av Norge ved nødvendig helsehjelp. Be eventuelt om hasteblankett fra Helfo.

2) Arbeidstaker fra EU/EØS eller Sveits som jobber i Norge uten å bo her. Tilsvarende gjelder for forsørgede familiemedlemmer.

 • Ta kopi av Europeisk helsetrygdkort fra Norge ved nødvendig helsehjelp. Be eventuelt om hasteblankett fra Helfo.
 • Finansiering: folketrygden v/Helfo.

Arbeidstakere som jobber i Norge for utenlandsk arbeidsgiver fra et annet EU/EØS-land eller Sveits, og er bosatt i Norge. Dette kan for eksempel gjelde ambassadepersonell som er stasjonert i Oslo for fire år.

 • Finansiering: folketrygden v/Helfo. Det er et vilkår at pasienten har S1/E106. Ta eventuelt kontakt med Helfo for å få bekreftet at pasienten har S1/E106. 

Følgende rettighetsdokumenter kan fremlegges overfor norske sykehus fra pasient fra et annet EU/EØS-land eller Sveits:

S1:

 • Gir rett til helsetjenester som for norske borgere (gjelder for EØS-borgere som er bosatt i Norge).

E112/S2:

 • Gir rett til den behandling blanketten beskriver og økonomisk garanterer for.
 • Blanketten gjelder for en tidsbestemt periode.

S3:

 • Gjelder for grensearbeider som har jobbet i Norge og bodd i et annet EU/EØS-land eller Sveits og som går av med pensjon.
 • Vedkommende skal fortsatt ha rett til helsetjenester i Norge ved sykdom når det er fortsettelse av en behandling som ble påbegynt mens vedkommende fortsatt var i arbeid. Dette gjelder for eksempel ved kreftbehandling eller oppfølging av operasjon.

Finansieringsansvar for pasientgrupper utenfor EU/EØS-området eller Sveits med rett til helsetjenester

Følgende pasientgrupper har rett til nødvendig helsehjelp under midlertidig opphold i Norge:

Pasienter bosatt i Australia, med unntak av studenter og diplomater

 • Ta kopi av pass, eventuelt Medicare-kort utstedt av Australia
 • Opplysninger om bostedsadresse i Australia
 • Finansiering: folketrygden v/Helfo utland

Følgende pasientgrupper har rett til nødvendig helsehjelp og planlagt behandling under midlertidig opphold i Norge:

Pasienter med pliktig medlemskap i folketrygden bosatt utenfor EU/EØS-området eller Sveits. Dette kan for eksempel gjelde personer som jobber på norskregistrert skip og bor i Mexico.

 • Dokumentasjonskrav: medlemskapsvedtak fra NAV
 • Finansiering: folketrygden v/Helfo utland

Pasienter med pliktig medlemskap i folketrygden som ikke har EU/EØS-statsborgerskap, men bor i et annet EU/EØS-land og jobber i Norge. 

 • Dokumentasjonskrav: medlemskapsvedtak fra NAV
 • Finansiering: folketrygden v/Helfo utland

Pasienter med frivillig medlemskap i folketrygden bosatt utenfor EU/EØS-området eller Sveits. Dette kan for eksempel gjelde norske pensjonister bosatt i Thailand.

 • Dokumentasjonskrav: medlemskapsvedtak fra NAV
 • Finansiering: folketrygden v/Helfo utland

Send faktura til Helfo via Altinn

Folketrygden skal bære kostnaden for enkelte personkategorier. Dette reguleres av spesialisthelsetjenesteloven § 5-3:

«Folketrygden skal dekke behandlings- og forpleiningsutgifter for pasient som ikke har bosted i riket dersom vedkommende er trygdet etter folketrygdloven eller er stønadsberettiget i henhold til gjensidig avtale med annen stat.»

Helseforetakene skal kjenne til de ulike personkategoriene, slik at fakturaen kan merkes med riktig kategori når den sendes til Helfo. Helfo er ansvarlig for å administrere hvorvidt det gjelder oppgjør etter EØS-reglene, forordning 883/2004 eller folketrygden.

Den som skal sende inn refusjonskrav, må enten være registrert som daglig leder av virksomheten i Enhetsregisteret, eller ha fått tildelt rettighet i Altinn for å kunne fylle ut dette skjemaet på vegne av virksomheten.

Før utfylling av Altinn-skjemaet bør du ha en utfylt versjon av «skjema for fakturagrunnlag - konvensjonspasienter og medlemmer av folketrygden bosatt utenfor Norge - helseforetak» klar for opplasting fra din PC, sammen med nødvendig dokumentasjon. Se krav til vedlegg for ulike land eller områder nedenfor.

Krav til vedlegg:

Konvensjonspasient fra et annet EU/EØS-land eller Sveits:

 • Kopi av pass
 • Kopi av gyldig Europeisk helsetrygdkort (gjelder også Storbritannia) Kopi av Europeisk helsetrygdkort skal tas ved innleggelse, og signeres av sykehuset med dato for når kopien ble tatt.

Konvensjonspasient fra et annet nordisk land:

 • Kopi av identitetsbevis
 • Opplyse om bostedsadresse i hjemlandet, det vil si et annet nordisk land

Konvensjonspasient fra Australia:

 • Kopi av pass, eventuelt Medicare-kort utstedt av Australia
 • Oppgi bostedsadresse i Australia

Konvensjonspasient fra Québec i Canada. Dette gjelder ikke turister, men kun studenter og utsendte arbeidstakere, samt deres forsørgede, medfølgende familiemedlemmer.

 • Kopi av pass
 • Oppgi bostedsadresse i Québec

Dersom sykehuset mangler nødvendig dokumentasjon fra pasienten:

Hvis pasienten ikke har med Europeisk helsetrygdkort på behandlingstidspunktet, skal sykehuset be pasienten eller pårørende om å fremskaffe hasteblankett.

Dersom det ikke har vært mulig å fremskaffe hasteblankett innen pasienten utskrives fra sykehuset, er pasienten å anse som selvbetalende, og faktura skal utstedes til pasienten. Hvis sykehuset mottar en gyldig hasteblankett i ettertid, trekkes fakturaen tilbake og ny faktura sendes Helfo med vedlagt gyldig hasteblankett.

Mangler kopi av pass, sender sykehuset henvendelse til pasienten om å fremskaffe dette.

Medlemskap i folketrygden

Det er NAV som tar stilling til hvem som er medlem i folketrygden.

Mer informasjon

Du kan lese mer om emnet i rundskriv I-3/2017 Dekning av utgifter ved helsehjelp i helseinstitusjoner under den offentlige spesialisthelsetjenesten blant annet for personer som ikke er bosatt i Norge på nettsidene til regjeringen.

Først publisert: 26.04.2019