Egenandelstak for helsetjenester

Pasienter som har betalt egenandeler opp til egenandelstaket slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret. Behandlere og tjenesteytere må rapportere alle godkjente egenandeler minst hver 14. dag.

​Hensikten med frikortordningene er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i egenandeler i løpet av et år.

Det finnes to frikortordninger, én for egenandelstak 1 og én for egenandelstak 2. De gjelder for ulike helsetjenester. Har innbygger fått frikort i den ene ordningen, kan det ikke benyttes i den andre ordningen.

Pasienten kan selv følge med på hvilke egenandeler som er registrert på ham/henne ved å gå inn på helsenorge.no og logge seg inn.

Utgiftstakene som gir rett til frikort og hvilke egenandeler som hører inn under hver frikortordning blir omtalt i følgende lov:

folketrygdloven § 5-3 Stortinget bestemmer for hvert år hvilket beløp som skal utgjøre egenandelstaket.

Egenandelstak 1 for 2020: 2460 kroner

Det som teller med i grunnlaget for egenandelstak 1 er godkjente egenandeler fra

 • apotek/bandasjist
 • lege
 • psykolog
 • sykehus/poliklinikk
 • laboratorier og røntgeninstitutt
 • pasientreiser

Egenandelstak 1 er 2460 kroner for 2020. Beløpsgrensen var 2369 i 2019.

Egenandelstak 2 for 2020: 2176 kroner

Det som teller med i grunnlaget for egenandelstak 2 er godkjente egenandeler fra:

 • behandling hos fysioterapeut
 • enkelte former for tannsykdommer
 • opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak (RHF)
 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF

Egenandelstak 2 er 2176 kroner for 2020. Beløpsgrensen var  2085 kroner i 2019.

Vilkår for at egenandelen skal telle med

For at en egenandel skal telle med i frikortopptjeningen må visse vilkår være oppfylt.

 • Behandleren må ha nødvendig kompetanse/autorisasjon for behandlingen
 • Egenandelen må følge av fastsatt takst for behandlingen
 • For privatpraktiserende fysioterapeuter, leger, psykologer og rehabiliteringsinstitusjoner må det foreligge avtale med kommune eller helseforetak

Digitalt frikort

Innbyggere finner digitalt frikort når de logger seg inn på helsenorge.no. De digitale frikortene har frikortnummer, og er dermed gyldige som bevis for egenandelsfritak. 

For å finne sitt digitale frikort må innbyggere logge seg inn på helsenorge.no (for eksempel ved å bruke Bank-id), og klikke på «Frikort og egenandeler». 

Den digitale spørretjenesten «Har borger frikort?» og papirfrikort er også gyldige som bevis på egenandelsfritak. 

Alle innbyggere får fortsatt tilsendt papirfrikort i posten. 

Automatisert ordning

Frikortordningen er automatisert, og alle behandlere som utløser egenandeler må rapportere disse elektronisk over linje til Helfo . Dette er bestemt i følgende forskrift:

forskrift om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften)

Når egenandelstaket er nådd, sendes det automatisk ut frikortvedtak og et frikort til innbyggeren innen tre uker.

Dersom innbygger har betalt egenandeler utover egenandelstaket, blir overskytende beløp automatisk refundert dersom samlet beløp er minst 200 kroner.

Egenandelsregisterforskriften stiller derfor krav om at du som behandler må sende inn egenandelsinformasjonen elektronisk innen 14 dager med fødselsnummer eller D-nummer til den som egenandelen skal registreres på.

Dersom du har avtale om direkteoppgjør, henter Helfo egenandelsinformasjonen automatisk fra de elektroniske refusjonskravene dine. Da må du bare sørge for at refusjonskravene dine sendes senest hver 14. dag og at alle kravene har 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer.

Frikort gir egenandelsfritak

Når en innbygger har frikort, betaler han/hun ikke flere egenandeler for resten av kalenderåret for de helsetjenestene som frikortet omfatter.

Når du har kontrollert at innbyggeren har gyldig frikort, kan du kreve egenandelen refundert av Helfo dersom du har avtale om direkte oppgjør.

Elektronisk frikortspørring

Den som har fått frikort for helsetjenester har selv ansvaret for å vise frem frikortet. Det er imidlertid utviklet elektroniske spørretjenester som kan gi deg som er behandler svar på om pasienten din har frikort for inneværende kalenderår. Du kan benytte spørretjenesten når du som behandler har behov for denne informasjonen, for eksempel når det er avtalt time for konsultasjon.

Spørretjenesten «Har borger frikort?»

Denne tjenesten er utviklet til behandlere som utløser egenandeler under egenandelstak 1 og egenandelstak 2. Tjenesten vil svare «ja» på søk dersom din pasient har frikortvedtak.

Tilsvarende søk benyttes i kontroll av refusjonskravene hos Helfo.

Kontakt din EPJ-leverandør

Dersom du ønsker å ta i bruk spørretjenester, eller annen funksjonalitet Helfo tilbyr, må du ta kontakt med din EPJ-leverandør for å sjekke om du kan koble deg opp via EPJ-systemet ditt.

Alle oppslag via spørretjenestene blir loggført og kan leveres ut til pasienten dersom vedkommende ber om innsyn.

Egen spørretjeneste for apotek og bandasjist

Det er laget en egen spørretjeneste for apotek/bandasjist. Denne tjenesten er integrert i apotekenes og bandasjistenes egne datasystem (Farmapro for apotek).

Oppslag gjøres automatisk underveis i reseptekspedisjonen, og spørretjenesten bekrefter egenandelsfritak både dersom pasienten har frikort for egenandelstak 1 og om pasienten har minste pensjonsnivå, og av den grunn fritak for egenandel for blå resept.

Betalt / ikke betalt egenandel

Helfo har lagt til rette for at du som behandler kan innrapportere en egenandel med status «ikke betalt». Da vil egenandelen bli registrert i Egenandelsregisteret, men ikke telle med i opptjeningen til frikort, eller bli utbetalt. Først når du som er behandler har rapportert inn til Helfo at egenandelen er betalt, vil den telle med i grunnlaget for frikort.

Vær oppmerksom på at selv om egenandelen ikke er betalt, er du likevel forpliktet til å rapportere denne inn i løpet av 14 dager fra egenandelene er utløst.

Når egenandelen blir betalt, har du nye 14 dager til å rapportere dette til Helfo

Sjekk av egenandeler og frikort-status på helsenorge.no

Innbyggerne kan selv logge inn på helsenorge.no for å se oversikten over sine egenandeler, frikortvedtak og utbetalinger. På den måten kan pasientene dine selv følge med på innrapporterte egenandeler.

Kvittering for betalt egenandel

Selv om informasjon om betalt egenandel er innrapportert til Egenandelsregisteret, har pasientene/kundene krav på en spesifisert kvittering fra deg som behandler.

Kvitteringen skal tydelig identifisere hvem som har mottatt betalingen (navn, organisasjonsnummer, dato) og hvem som har mottatt behandling (navn), hvilken behandling som er gitt, og hvilken egenandel pasienten har betalt. 

Informasjonsmateriell

 «Du får frikort automatisk i posten» (plakat, bokmål, pdf)

 

Først publisert: 22.03.2019 Sist faglig oppdatert: 01.01.2020