Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ofte brukte takster for fysioterapeut

Her kan du lese mer om viktige takster på fysioterapiområdet.

Takstsystemet

Takstsystemet er organisert i flere kapitler, og med flere takster innenfor hvert av kapitlene.

A. Undersøkelse og individuell behandling

C. Behandling i grupper

D. Behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker

E. Samhandling

F. Behandling i pasientens hjem m.m.

G. Tillegg for ubekvem arbeidstid

H. Elektronisk samhandling

Alternativ behandling som f.eks. akupunktur, osteopati og naprapati dekkes ikke.

Honoraret for hver takst er delt opp i egenandel og refusjonsdel. I forskriften står det for hver takst informasjon om taksten kan repeteres, og om den eventuelt kan repeteres flere ganger i løpet av samme behandling. Det er også på de fleste takstene vist til en eller flere merknader. Disse merknadene gir utfyllende informasjon om taksten.

Undersøkelse (takst A1d)

Forskrift:
Undersøkelse hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k inntil 30 minutter. Ved undersøkelse av barn under 16 år kan også fysioterapeut som ikke har rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k benytte taksten. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Forklaring:
Taksten kan også benyttes av vanlig fysioterapeut ved undersøkelse av barn under 16 år i inntil 30 minutter. Fysioterapeut med rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k kan også benytte taksten ved undersøkelse av pasienter over 16 år (i inntil 30 minutter).

Bruk av takst A1d forutsetter en fysioterapeutisk undersøkelse og funksjonsvurdering. Resultatet av undersøkelsen, herunder diagnose og mål for behandlingen, skal være dokumentert i journal.

Dersom undersøkelsen tar mer enn 30 minutter kan takst A1f også benyttes i tillegg.

Tidstakster (A3a og A3b, A8a og A8b, A9a og A9b)

Fra 1. oktober 2018 omstruktureres A2-takstene. Takstene A2a-f utgår, og det innføres samtidig en ny takst A3a og A3b:

  • A3a: Behandling hos fysioterapeut
  • A3b: Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter

Du kan repetere A3b inntil seks ganger per behandling.

Når du bruker tidstakster, skal pasienten ha din fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden. Du kan bare kreve refusjon for faktisk medgått tid.

I takstene er honorar til for- og etterarbeid inkludert, men husk at tidsangivelsen angir den tiden pasienten er til stede ved undersøkelsen eller behandlingen. Det betyr at av- og påkledning for pasienten, skriving av journalnotat, henvisninger eller rekvisisjoner er inkludert i tidstaksten dersom pasienten er til stede. Du skal ikke kreve refusjon fra Helfo når pasienter ikke møter til behandling, da må du kreve betaling direkte fra pasienten.

Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr (takst A2g)

Forskrift:
Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi. Taksten krever samtidig bruk av A3a, A8a eller A9a.

Forklaring:
Det er ikke tilstrekkelig å ha det aktuelle utstyret ved instituttet. Utstyret må brukes i den aktuelle behandlingen for at taksten skal kunne kreves. 

Veiledet trening (takst A10)

Du kan bruke taksten når pasienten i løpet av behandlingsperioden trener på instituttet etter et individuelt tilpasset treningsprogram. Pasienten må ha vært til individuell undersøkelse og være i et pågående behandlingsopplegg. Du må ha gjort en vurdering, og kommet til at egentrening ikke vil gi et tilfredsstillende resultat for pasienten. Ved veiledet trening må du være tilgjengelig for pasienten. Det betyr at du kan utføre andre oppgaver mens treningen pågår, men pasienten som er på veiledet trening må kunne nå deg.

Du kan bruke taksten inntil 5 ganger mellom to behandlinger, og du kan bruke den på egne dager eller på samme dag som det gis individuell behandling.

Behandling i gruppe (takst C33 og takst C34)

Pasientene må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling før du kan kreve takst for gruppebehandling. Du må være til stede i gruppen i hele behandlingstiden, og følge opp hver enkelt person i gruppen. Behandling av pasient utenfor gruppa kan ikke utføres samtidig.

Du kan maksimalt ha ti pasienter i en gruppebehandling. Dette gjelder uavhengig av om du tar betalt for disse pasientene eller ikke.

Har du gruppebehandling med grupper som består av to til fire personer, kan du kreve en ekstra takst for små grupper, takst C34h. Denne taksten kommer da i tillegg til de vanlige gruppetakstene.

Lokalet og utstyret må være tilpasset antallet personer i gruppen. Tiden som oppgis i taksten er minimum tidsbruk for gruppebehandlingen, hvor råd og praktisk veiledning i tilknytning til behandlingsopplegget er inkludert.

I følge merknad C3 kan nødvendig opplæring, veiledning til egentrening og sykdomsmestring inngå i takstene C33a-b og C34a-f, når dette er et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg.

Kravet til dokumentasjon er likt uavhengig av hvilken type behandling som er gitt. Dette gjelder også behandling i grupper.

Eksempel: Du har flere gruppebehandlinger i uka. I en av gruppebehandlingene dine er det sju deltagere. I etterkant må du dokumentere i journal for hver av de sju deltagerne på samme måte som du gjør ved individuell behandling.

Takster for samhandling (E50a/b, E51a og E51b)

Takst E50a og E50b er møtegodtgjørelse med reisetid ved planlagt samarbeidsmøte med annet fagpersonell, som ledd i behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter. Med fagpersonell menes både helsepersonell, sosialfaglig personell og pedagogisk personell.

For møte- og reisetid inntil en halvtime benyttes takst E50a, og for hver videre påbegynt halvtime benyttes takst E50b. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, og ikke per pasient. Taksten skal dermed beregnes for den samlede møtetid og eventuelt reisetid fra du forlater arbeidsstedet til du er tilbake, og flere pasienter kan drøftes i samme møte. Taksten kan også brukes ved planlagte telefonmøter.

Dersom det gjennomføres undersøkelse eller behandling av pasient i samarbeid med annet fagpersonell, kan du ikke kreve taksten.

Eksempel: Du har et møte med fastlegen der behandlingsopplegg for noen av dine pasienter blir diskutert. Møtet blir holdt på legesenteret, og det er skrevet referat fra møtet.  Du krever takst E50a/b for den tiden møtet har vart, inkludert reisetid til og fra legesenteret. Selv om det skrives referat fra møtet, må du ved en eventuell kontroll kunne dokumentere hvem av dine pasienter som har vært diskutert på møtet og hva resultatet av møtet/oppfølgingen ble.  Du dokumenterer dette i journalen til hver av pasientene.

Takst E51a brukes ved faglig og nødvendig telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om en enkeltpasient.

Takst E51b brukes ved skriving av epikrise eller tilbakemelding til henvisende behandler.

Dersom dette gjøres samtidig med undersøkelse eller behandling, kan du ikke kreve taksten.

Nødvendig samtale med pårørende eller foresatte (takst E52)

Taksten benyttes ved nødvendig samtale med pårørende eller foresatte som en del av pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg.

Taksten skal bare brukes for nødvendige samtaler som del av behandlings- eller rehabiliteringsopplegget. Det er viktig at du journalfører hvorfor denne kommunikasjonen er nødvendig i behandlingen.

Taksten gjelder for samtaler per påbegynt 15 minutt. Taksten kan benyttes inntil to ganger for samme samtale.

Taksten kan ikke kombineres med andre takster.

Eksempel: Du behandler et barn der det er nødvendig å involvere foreldrene i behandlingsopplegget og oppfølgingen av dette. Etter din vurdering vil ikke barnet kunne klare å motta denne informasjonen alene. Du velger derfor å ha en samtale med en av foreldrene der du informerer og veileder. I journalen til barnet må du skrive hvem du har hatt samtale med, hva samtalen handlet om, samt bakgrunnen for hvorfor samtalen ble vurdert som nødvendig. 

Først publisert: 11.03.2019 Sist faglig oppdatert: 30.06.2019 Se tidligere versjoner