Regelverk for tannpleier

I utgangspunktet må alle voksne pasienter betale tannlegeregningen sin selv, men det finnes 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.

Endringer fra 1. januar

Regelverk og takster for stønad til dekning av utgifter til tannbehandling blir fra og med 2020 publisert digitalt:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom

rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25

takster for tannbehandling

Fra 1. januar 2020 er følgende endret i rundskrivbestemmelser og takster, se rundskrivet og takstvedlegget for detaljer:

6 - Periodontitt

Under punkt 6b er det avklart hvilke takster som kan benyttes ved regenerasjonsbehandling.

7 - Tannutviklingsforstyrrelser

Rundskrivbestemmelsen til punkt c er presisert for premolaragenesier.

8 – Bittanomalier (kjeveortopedi/tannregulering)

For tilstander i gruppe b er gruppe b7 noe utvidet etter endring i vilkårene. Utvidelsen gjelder kun barn og unge som påbegynner behandling etter 01.01.2020.

For tilstander i gruppe c er det etablert nye vilkår fra 01.01.2020. Det er definert i alt fem undergrupper i gruppe c. For å gi rett til stønad, må bittavviket falle inn under vilkårene i en av undergruppene c11-c15. I tillegg må ett av følgende vilkår oppfylles:

1. Pasienten har dokumenterte funksjonelle avvik

2. Pasienten har store vansker med psykisk og sosial mestring

3. Pasienten har kombinasjon av tilstander

Se fullstendige vilkår i rundskrivet og oppdatert skjema for henvisning til kjeveortopedisk vurdering som blir oppdatert 1. januar 2020:

Henvisning til kjeveortopedisk behandling (05-06.10) bokmål (PDF)

Tilvising til kjeveortopedisk behandling (05-06.10), nynorsk (PDF)

9 - Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon

Det er ytterligere presisert i rundskrivbestemmelsen at tapt tann må være rotfrakturert som følge av attrisjon, for at det skal kunne ytes stønad til protetisk behandling for tapte tenner.

Takster

Takstene er prisjustert med 2,2 prosent fra 01.01.2020.

Takst 501, 513, 604c og 604d er nedjustert i samsvar med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020.

Takst 607 – Takstmerknaden er endret. Stønad til retensjonskontroller ytes kun til gruppe a og b samt pasienter i gruppe c som har påbegynt behandling før 01.01.2020.

Takst 604 e – Takstmerknaden er endret. Taksten kan utløses av alle kjeveortopeder når behandlingen utføres etter henvisning fra sentrale LKG-team.

Takst 703 og 806 – Takstmerknadene er endret. Det er presisert når disse takstene kan utløses ved kjeveortopedisk behandling for de ulike gruppene a, b og c.

Som behandlende tannpleier må du, på vegne av folketrygden, vurdere om pasientens tilstand/tilfelle faller inn under en av tilstandene som i følge regelverket kan gi rett til stønad.

Deretter vurderer du hvilken behandling som er refusjonsberettinget for den aktuelle tilstanden. I denne vurderingen inngår blant annet den nærmere beskrivelsen av tilstand/tilfelle og vilkår i regelverket, hvilke vilkår som er oppstilt for bruk av aktuelle takster og hvordan du må dokumentere stønadsretten før behandlingen starter.

Du må dokumentere vurderingene dine, og pasientjournalen skal inneholde alle relevante og nødvendige opplysninger.

Regelverk og takster for stønad til tannbehandling

folketrygdloven § 5-6 a om tannpleierhjelp

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom

rundskriv til folketrygdloven § 5-6. § 5-6 a og § 5-25

takster for tannbehandling

Tannbehandlingen må være medisinsk nødvendig

Formålet med stønad fra folketrygden/Helfo er å kompensere helt eller delvis for nødvendige utgifter til helsetjenester ved blant annet sykdom, skade og lyte. Det gis ikke stønad til inngrep som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn, og heller ikke til behandling av påregnelige følger av slike inngrep. Dette følger av formålsbestemmelsen i folketrygdloven

folketrygdloven § 5-1

Tannbehandlingen må være medisinsk nødvendig for å utløse rett til stønad fra folketrygden.

Dette går frem av folketrygdloven § 5-6a om tannpleierhjelp  og i § 1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. I merknad til § 1 i forskriften, understrekes det at folketrygdloven kun gir stønad til nødvendig og forsvarlig tannbehandling. I så stor utstrekning som mulig, skal ukomplisert behandling benyttes fremfor dyrere og/eller mer kompliserte behandlingsformer.

Hvis du er i tvil om pasientens diagnose eller behov for behandling, må du innhente råd fra andre fagpersoner eller henvise til behandler med nødvendig kompetanse.

Siden du som tannpleier er ansvarlig for å vurdere hvorvidt pasienten din har krav på stønad til dekning av utgifter til tannbehandling etter folketrygdlovens regler, er det viktig at du er oppdatert på regelverket og vilkår for bruk av takstene.

Direkte oppgjør for stønadsberettiget undersøkelse og behandling

Når du som tannpleier har inngått en personlig avtale om direkte oppgjør med Helfo, kan du kreve takster for nødvendig undersøkelse og tannbehandling som er stønadsberettiget etter folketrygdens regler. Da blir stønaden utbetalt direkte til deg, og pasientens betalingsplikt overfor deg blir redusert tilsvarende.

Nedenfor finner du en kort omtale av de 15 tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad fra folketrygden dersom behandlingen er medisinsk nødvendig.

Tilstander

Som tannpleier kan du sende refusjonskrav for tilstandene 1, 6a og 14. Se også fotnoter for tilstandene 4 og 10.

Tilstand

 

1

Sjelden medisinsk tilstand

2

Leppe– kjeve–ganespalte

3

Svulster i munnhulen, tilgrensende ved eller hoderegionen for øvrig

4 [1]

Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

5

Sykdommer og anomalier i munn og kjeve

6a

Periodontitt – behandling av marginal periodontitt og periimplantitt

6b

Periodontitt rehabilitering

7

Tannutviklingsforstyrrelser

8

Bittanomalier

9

Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon

10 [2]       

Hyposalivasjon

11

Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

12

Tannskade ved godkjent yrkesskade

13

Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade

14

Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

15

Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

[1] Tilstand 4 er fra 16.02.2018 fjernet fra forskriften § 1 andre ledd, som gjelder tannpleier. Helsedirektoratet har avklart at tannpleier likevel kan benytte takst 101 også ved tilstand 4 for pasienter som ikke har periodontitt, slik det står i merknaden til takst 101. 

[2] Tannpleier kan fra 1. januar 2019 benytte takst 101 også ved tilstand 10 for pasienter som ikke har periodontitt, slik det står i merknaden til takst 101.

Tilstand 6a er den tilstanden tannpleierne oftest krever refusjon for. I tillegg til takst 1 kan takstene 4, 6, 501, 704, 801 og 802 brukes ved all systematisk periodontal behandling. De samme takstene kan benyttes ved periodontal behandling dersom pasientene har tilstandene 1 SMT og 14 Sterkt nedsatt evne til egenomsorg.

Refusjon til pasientene gis etter refusjonstakst på 6a, mens den gis etter honorartakst på 1 og 14. Du finner mer informasjon om de ulike tilstandene på siden om regelverk for tannlege.

Noen pasienter har rettigheter etter annen lovgivning

Noen grupper har særrettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Dette følger blant annet av følgende lov:

tannhelsetjenesteloven § 1-3

Dersom det offentlige yter stønad etter annen lovgivning, ytes det i utgangspunktet ikke stønad etter kapittel 5 i folketrygdloven. Dette er bestemt i folketrygd­loven § 5-1 og nærmere beskrevet under «Lovgivning om godtgjørelse av utgifter til tannbehandling» i rundskrivet til § 5-6 og § 5-6a.

Du kan lese mer om den offentlige tannhelsetjenesten i tannhelsetjenesteloven og tilhørende forskrifter, blant annet forskrift om vederlag for tannhelsetjenester. 

Først publisert: 22.03.2019 Sist faglig oppdatert: 01.01.2020