Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk for tannlege

I utgangspunktet må alle voksne pasienter betale tannlegeregningen sin selv, men det finnes 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.

Som behandlende tannlege må du, på vegne av folketrygden, vurdere om pasientens tilstand/tilfelle er en av tilstandene som ifølge regelverket kan gi rett til stønad.

Deretter vurderer du hvilken behandling som er refusjonsberettinget for den aktuelle tilstanden. I denne vurderingen inngår blant annet den nærmere beskrivelsen av tilstand/tilfelle og vilkår i regelverket, hvilke vilkår som er oppstilt for bruk av aktuelle takster og hvordan du må dokumentere stønadsretten før behandlingen starter.

Du må dokumentere vurderingene dine, og pasientjournalen skal inneholde alle relevante og nødvendige opplysninger.

Regelverk og takster for stønad til tannbehandling

folketrygdloven § 5-6 om tannlegehjelp

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom

rundskriv til folketrygdloven § 5-6. § 5-6 a og § 5-25

takster for tannbehandling

Forskriften er hjemlet i folketrygdloven § 5-6 (tannlegehjelp), § 5-6 a (tannpleierhjelp) og § 5-25 (stønad ved yrkesskade) samt § 22-2 (utbetaling ved direkte oppgjør).

 

Tannbehandlingen må være medisinsk nødvendig

Formålet med stønad fra folketrygden/Helfo er å kompensere helt eller delvis for nødvendige utgifter til helsetjenester ved blant annet sykdom, skade og lyte. Det gis ikke stønad til inngrep som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn, og heller ikke til behandling av påregnelige følger av slike inngrep. Dette følger av formålsbestemmelsen i folketrygdloven § 5-1:

folketrygdloven § 5-1

Tannbehandlingen må være medisinsk nødvendig for å utløse rett til stønad fra folketrygden.

Dette går frem av folketrygdloven § 5-6 om tannlegehjelp og i § 1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. I merknad til § 1 i forskriften understrekes det at folketrygdloven kun gir stønad til nødvendig og forsvarlig tannbehandling. I så stor utstrekning som mulig, skal ukomplisert behandling benyttes fremfor dyrere og/eller mer kompliserte behandlingsformer.

Hvis du er i tvil om pasientens diagnose eller behov for behandling, må du innhente råd fra andre fagpersoner eller henvise til behandler med nødvendig kompetanse.

Siden du som tannlege er ansvarlig for å vurdere hvorvidt pasienten din har krav på stønad til dekning av utgifter til tannbehandling etter folketrygdlovens regler, er det viktig at du er oppdatert på regelverket og vilkår for bruk av takstene.

Direkte oppgjør for stønadsberettiget undersøkelse og behandling 

Når du som tannlege har inngått en personlig avtale om direkte oppgjør med Helfo, kan du kreve takster for nødvendig undersøkelse og tannbehandling som er stønadsberettiget etter folketrygdens regler. Da blir stønaden utbetalt direkte til deg, og pasientens betalingsplikt overfor deg blir redusert tilsvarende.

Nedenfor finner du en kort omtale av de 15 tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad etter folketrygdens regler, dersom behandlingen er medisinsk nødvendig. Se vilkårene i regelverk og takster for stønad til tannbehandling.

Tilstand 1: Sjelden medisinsk tilstand (SMT)

Med sjeldne medisinske tilstander menes enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 1:10 000 individer eller totalt om lag 500 personer i Norge. Hvis en pasient har en diagnose som står på listen, og tilstanden er av varig karakter, kan vedkommende ha rett til stønad. Den sjeldne medisinske tilstanden må være varig.

Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander/SMT-listen med synonymer (Excel)

omfatter både A-listen og B-listen, som angis med en «A» eller en «B» i høyre kolonne. A-listen gir rett til stønad til nødvendige tannbehandling, mens B-listen gir rett til stønad til nødvendig tannbehandling forårsaket av sykdommen.

På diagnoser som omfattes av B-listen er det en forutsetning at tannlegen i de enkelte tilfeller vurderer hvorvidt tilstanden har medført økt behov for tannbehandling.

SMT-listen blir jevnlig oppdatert av Helsedirektoratet. På grunn av korona-situasjonen og få henvendelser vil SMT-listen ikke bli revidert 1. juli 2020. Listen vil neste gang bli revidert 1. januar 2021. Rettigheten til pasienten gjelder fra den datoen diagnosen stilles. For behandling som er påbegynt før en diagnose blir fjernet fra listen, yter Helfo stønad for fortsatt behandling som finner sted innen seks måneder fra tilstanden er fjernet fra listen.

Behandlingen dekkes etter honorartakst.

Fra 1. juli 2018 omfatter diagnosen «Ichtyose, sjeldne medfødte» også diagnosen «Ichtyose, lamellær». Det betyr at «Ichtyose, lamellær» fortsatt gir rett til refusjon. Dette har Helsedirektoratet avklart 23. oktober 2018, og merknader er lagt inn i SMT-listen. («Ichtyose vulgaris» omfattes ikke, og er ute av SMT-listen fra 1. juli 2018.)

Fra 1. juli 2018 er samlediagnosen akutte porfyrier med diagnosekoden AKP i SMT-listen erstattet med tre nye diagnosespesifikke koder: AIP (akutt intermitterende porfyri), HCP (hereditær koproporfyri) og PVA (porfyria variegata). Pasienter med disse diagnosene har fortsatt rett til stønad, men diagnosekodene AIP, HCP og PVA skal benyttes. Dette har Helsedirektoratet avklart 28. januar 2019, og merknad er lagt inn i SMT-listen ved diagnosekode AKP.

Tilstand 2: Leppe-kjeve-ganespalte

Helfo utbetaler stønad til tannbehandling som har direkte relasjon til leppe-kjeve-ganespalte (LKG). Pasientene må være henvist fra sentraliserte LKG-team.

Behandlingen dekkes etter honorartakst.

Tilstand 3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

Dette inkluderer krefttilstander og lokalt aggressive tilstander (som store kjevecyster over et område som omfatter/tilsvarer mer enn 1 tann, benigne svulster og osteomyelitt) og som direkte påvirker munnhulen/kjevene. Apikal periodontitt eller avgrenset cyste rundt tannrot/-krone omfattes ikke av denne bestemmelsen.

I tillegg til diagnose som nevnt over, må sykdommen eller behandlingen av denne ha ført til behov for tannbehandling.

Utgiftene dekkes etter honorartakstene.

Tilstand 4: Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

Etter denne bestemmelsen kan det gis stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for en person, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling.

Personens tilstand og risikovurdering av infeksjonsspredning skal være dokumentert skriftlig ved erklæring fra lege/sykehusavdeling før den infeksjonsforebyggende tannbehandlingen starter.

Tannlegen/tannpleieren er ansvarlig for at den tannbehandling som det gis stønad for, er en behandling som hindrer infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munnhulen, (og som kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for personen).

Som hovedregel gis ikke stønad til rehabilitering av tannsettet. Unntak er tilfeller der tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen. I slike unntakstilfeller dekkes også utgifter til nødvendig rehabilitering for de tenner som går tapt.

Behandling av marginal periodontitt omfattes ikke av dette punktet. Behandling av marginal periodontitt for personer med rett til stønad etter pkt. 4, dekkes etter refusjonstakster under punkt 6 a.

Øvrige utgifter dekkes etter honorartakstene.

Tilstand 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)

Denne bestemmelsen omfatter behandling som utføres på kirurgisk og/eller oralmedisinsk indikasjon. Det ytes ikke stønad til behandling av karies og periodontale sykdommer etter denne bestemmelsen.

Etter denne bestemmelsen ytes det stønad kun etter takstene 403-418 og 420. Takstene i takstgruppe A, H og I kan brukes i tillegg. I tillegg kan pasienten få stønad til hard, heldekkende bittskinne ved behandling av eller symptomer på kjeveleddslidelsen temporomandibulær dysfunksjon (TMD), takst 705. Stønad til injeksjon i kjeveledd ytes etter takst 706.

Behandlingen dekkes etter refusjonstakstene.

Godkjente egenandeler inngår i ordningen for frikort for egenandelstak 2.

Tilstand 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)

Det ytes stønad ved:

a) Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt: Pasienten får stønad til systematisk behandling med sikte på å oppnå infeksjonskontroll. Behandlingen må være målrettet og faglig strukturert for å være stønadsberettiget. Forebyggende, rutinemessig tannrens eller behandling av gingivitt får pasienten ikke stønad til.

Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene under takstene 501-505. Takster i takstgruppe A, H og I kan brukes i tillegg. Takst 501 kan benyttes inntil 14 ganger per kalenderår for samme pasient, uavhengig av hvilken behandler som har sendt krav på refusjon. Begrensningen omfatter også de tilfeller der taksten benyttes i kombinasjon med takst 502.

Etter folketrygdloven § 5-6a ytes det også stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av marginal periodontitt utført av tannpleier.

Behandlingen dekkes etter refusjonstakstene.

Godkjente egenandeler (ikke mellomlegget) inngår i ordningen for frikort egenandelstak 2.

b) Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt: Pasienten kan få stønad til erstatning av tenner vedkommende taper på grunn av denne tannkjøttsykdommen. Det gis stønad til permanent erstatning kun en gang per tann. Det må være dokumentert at tannen gikk tapt som følge av marginal periodontitt etter 1. mai 2002. At tannen gikk tapt som følge av marginal periodontitt, dokumenteres for eksempel ved røntgenbilder i tillegg til gode beskrivelser av sykdommen i journalen. Tenner bak den 5. tanna i tannrekka gir Helfo som hovedregel ikke erstatning for.

Før behandlingen påbegynnes, skal det utarbeides en behandlingsplan og en plan for oppfølging av rehabiliteringen. Planene skal journalføres. Av journalen skal det fremgå hvorfor aktuell(e) tann/tenner ekstraheres og ikke behandles for marginal periodontitt.

Munnhulen må være sanert for oralpatologiske tilstander, herunder marginal periodontitt, før implantat settes inn.

Skal pasienten ha implantater, får vedkommende stønad kun for behandling som er utført av godkjente spesialister/spesialisttannleger. Det betyr at implantater må settes inn i spesialist i oralkirurgi og oral medisin, maxillofacial kirurg eller spesialist i periodonti, og at protetikkdelen må utføres av spesialgodkjent tannlege eller spesialist i oral protetikk.

Tannlegen som er ansvarlig for gjennomføring av behandlingen har ansvar for å utarbeide en behandlingsplan. Tannlegen, som skal ha ansvar for oppfølging etter utført rehabilitering, skal utarbeide oppfølgingsplanen.

Det ytes stønad til kun en rehabilitering per tapt tann forårsaket av marginal periodontitt. Det kan gjøres unntak fra denne hovedregelen dersom protetisk erstatning og/eller implantat må fjernes/gjøres om som følge av at flere tenner må trekkes på grunn av marginal periodontitt. I disse tilfellene kan det gis stønad til hel- eller delprotese. Blir de tapte tenner erstattet med fast protetikk, ytes det kun stønad for de tapte tenner som det tidligere ikke er gitt stønad for.

Utgiftene dekkes i hovedsak etter takstene 509–517. Takstene 1–5 (undersøkelse og etterkontroll) kan brukes i tillegg. Ved regenerasjonsbehandling kan også takstene 503 og 504 brukes sammen med takst 514 under dette punktet. Takstene 809 og 810 kan brukes av spesialist i kjeve- og ansiktsradiolog, som står ansvarlig for billedtaking og tolkning av bilder.

Etter denne bestemmelsen ytes det ikke stønad for kirurgisk behandling etter takstene 421-423.

Takst 401/402 kan benyttes i forbindelse med takst 514, det vil si når man etter § 5-6, pkt. 6b, har til hensikt å erstatte tapte tenner med implantat etter takst 514.

Godkjente egenandeler (ikke mellomlegget) inngår i ordningen for frikort egenandelstak 2.

Tilstand 7: Tannutviklingsforstyrrelser

Det ytes stønad til behandling av følgende tannutviklingsforstyrrelser:

 • a) Amelogenesis imperfekta (ufullstendig emaljedannelse)
 • b) Dentinogenesis imperfekta (ufullstendig tannbensdannelse)
 • c) Tannagenesi (medfødt manglende tannanlegg)
 • d) Alvorlig dentindysplasi (meget korte tannrøtter)
 • e) Alvorlig mineraliseringsforstyrrelse og/eller morfologiske utviklingsforstyrrelser
 • f) Tannluker på grunn av retinerte fortenner, hjørnetenner og premolarer

Det ytes kun stønad til behandling av tannutviklingsforstyrrelser som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk.

Behandlingsbehovet må ha direkte sammenheng med utviklingsforstyrrelsen.

Til pkt. c): Ved agenesi av premolarer ytes det kun stønad til dekning av utgifter til behandling til person som har agenesi av 3 eller flere premolarer.

Ved behandling av personer med oligodonti (medfødt mangel av 6 eller flere permanente tenner) kan takst 316 benyttes.

I de tilfeller det ytes stønad ved tannagenesi (punkt 7c) kan det for personer over 20 år ytes stønad til kjeveortopedisk behandling, når slik behandling alene eller i kombinasjon med protetisk behandling gir et tilfredsstillende behandlingsresultat.
Utgifter til den kjeveortopediske delen av behandlingen dekkes med 75 prosent etter honorartakstene.

Ved retensjon av tann/tenner ytes stønad til behandling som har til hensikt å erstatte disse tennene protetisk. Det er en forutsetning at det ikke er mulig å føre tennene frem kjeveortopedisk. Behandlingen dekkes etter honorartakst.

Tilstand 8: Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)

Stønadens størrelse beregnes ut fra takster og avhenger av tilstandens alvorlighetsgrad:

Gruppe a får 100 prosent dekning etter honorartakstene

Gruppe b får 75 prosent dekning etter honorartakstene

Gruppe c får 40 prosent dekning etter honorartakstene

Se vilkårene i regelverk og takster for stønad til tannbehandling.

Det er en forutsetning for stønad at det foreligger henvisning fra tannpleier eller annen tannlege. Henvisningen må inneholde alle de opplysninger som er nødvendig for å dokumentere at henvisende tannlege/tannpleier har gjort en selvstendig vurdering av pasientens tilstand og behandlingsbehov. Følgende skjema er godkjent til dette formålet, og skal benyttes: 

Henvisning til kjeveortopedisk behandling (05-06.10), bokmål (PDF)

Tilvising til kjeveortopedisk behandling (05-06.10), nynorsk (PDF)

 

Tilstand 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon

Pasienter kan få stønad til gjenoppbygging av tennene i tilfeller der tennene er nedslitt etter tanngnissing (attrisjon) eller syreskader (erosjon).

Tilstanden må være grav for å være stønadsberettiget. Med grav patologisk attrisjon/erosjon menes tilstander som vil være av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Behandler skal i journalen dokumentere at medført skade har gitt vesentlig forringelse av tannhelsen. Før stønadsberettiget behandling påbegynnes, skal tilstandens alvorlighetsgrad og medførte skader dokumenteres. Dette kan for eksempel dokumenteres ved gode kliniske foto eller gipsmodeller.

Stønad gis også ved tilsvarende grav patologisk slitasje av kroner og/eller innlegg.

Behandlingen skal planlegges ut fra sykdomsaktivitet, langtidsprognose og være mest mulig vevsbesparende der behandling med plastisk materiale er førstevalg. Dersom kroneterapi anses nødvendig skal begrunnelse for valget journalføres. Det skal dokumenteres at kroneterapi vil føre til en vesentlig funksjonsforbedring sammenliknet med annen behandling.

Det gis ikke stønad til protetisk behandling for tapte tenner med unntak for tap av tenner på grunn av rotfrakturer som følge av attrisjon.
Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene.

Tilstand 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)

Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller der behandler kan påvise at hyposalivasjon har medført økt kariesaktivitet, og at dette har ført til skade på tenner med vesentlig forringelse av tannhelsen.

Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over tid, minimum ett år.

Legemidler er den vanligste årsaken til munntørrhet. Bruk av legemiddel som potensielt kan gi munntørrhet er imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å få stønad etter denne bestemmelsen.

Hyposalivasjon skal dokumenteres i journal ved kliniske funn som underbygger at personen har tilstanden, og at dette har medført økt kariesaktivitet.

Det er to ting som må dokumenteres:

A. At det foreligger munntørrhet som

 • enten må være observert og dokumentert gjennom minimum ett år, for eksempel ved spyttprøver,
 • eller må være målt til å ligge på ett visst nivå (salivatester, se verdier over).

B. At munntørrheten har medført økt kariesaktivitet.

Unntak fra observasjonstiden på ett år kan gjøres der det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene for ustimulert saliva er < 0,10 ml/min og for stimulert saliva er < 0,70 ml/min.

Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader. Dersom kroneterapi anses nødvendig, skal begrunnelse for valget journalføres. Det skal dokumenteres at kroneterapi vil føre til en vesentlig funksjonsforbedring sammenliknet med annen behandling.
Dersom tenner går tapt kan også utgifter til protetisk behandling for de tapte tennene dekkes.

Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene.

Tilstand 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)

Det ytes ikke stønad til generell utskifting av tannrestaureringer etter denne bestemmelsen.

Det ytes stønad til:

a) Utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved kontaktlesjoner i munnslimhinnen

Helfo kan yte stønad dersom pasienten har fått en skade på munnslimhinner som følge av en allergisk reaksjon mot fyllinger eller avtakbare proteser. Pasienten kan delvis få dekket utgifter til å skifte ut fyllinger/proteser som pasienten reagerer allergisk mot. Helfo yter ikke stønad til generell utskifting av tannrestaureringer etter denne bestemmelsen, kun til utskifting av materiale som har direkte kontakt med området der det er oppstått en allergisk reaksjon. Helfo yter heller ikke stønad på grunn av skader som skyldes mekanisk irritasjon eller skader som skyldes en bakenforliggende sykdom.

b) Utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved objektive allergisk betingede hudlesjoner/slimhinnelesjoner forårsaket av eksisterende tannlegearbeider når lesjonene opptrer utenfor kontaktområde (fjernreaksjoner).

Helfo kan yte noe stønad dersom pasienten har fått skade på munnslimhinner som følge av en allergisk reaksjon mot fyllinger eller avtakbare proteser. Pasienten kan delvis få dekket utgifter til å skifte ut fyllinger/proteser som han reagerer allergisk mot.

Helfo yter ikke stønad til generell utskifting av tannrestaureringer etter denne bestemmelsen, kun til utskifting av materiale som har direkte kontakt med området der det er oppstått en allergisk reaksjon. Helfo yter heller ikke stønad på grunn av skader som skyldes mekanisk irritasjon eller skader som skyldes en bakenforliggende sykdom.

Pasienten kan også få delvis stønad til å få skiftet fyllinger eller avtagbare proteser når skaden oppstår utenfor kontaktområdet (fjernreaksjoner), dersom det foreligger erklæring om allergi fra spesialist i hudsykdommer.

Tannlegen og hudspesialisten velger i samråd med pasienten nytt tannbehandlingsmateriale.

Behandlingen dekkes etter refusjonstakstene.

Tilstand 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade

Med yrkesskade menes personskade eller sykdom som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

For å ha rett til stønad til tannbehandling, må pasienten dokumentere overfor deg som er tannlege at NAV har godkjent skaden som yrkesskade. Det må fremgå hvilke tenner yrkesskadevedtaket omfatter slik at det kan dokumenteres at behandlingen er innenfor det NAV har godkjent som yrkesskade. Det skal foreligge et godkjent vedtak fra NAV.

Tannbehandling som utføres kort tid etter at skaden oppstod kan ofte dekkes som tannskade ved ulykke, jf. punkt 13 (se nedenfor). Dersom behandlingen dekkes etter bestemmelsen om ulykke, må pasienten selv betale egenandel for behandlingen – i tillegg til mellomlegget mellom tannlegens pris og de offentlige takstene. Egenandelen vil pasienten kunne søke om å få dekket i ettertid dersom skaden senere blir godkjent som yrkesskade.

Stønaden gjelder kun behandling for å gjenopprette tilstanden slik den var før yrkesskaden fant sted. Tidligere skader og defekter som ikke har sammenheng med yrkesskaden er ikke stønadsberettiget etter denne bestemmelsen.

Det ytes stønad til kjeveortopedisk behandling når slik behandling alene eller i kombinasjon med protetisk behandling gir et tilfredsstillende resultat.

Behandlingen dekkes etter honorartakst. Pasienten må selv dekke mellomlegget mellom tannlegens pris og folketrygdens takster. Mellomlegget kan pasienten eventuelt søke dekket via arbeidsgiver/forsikring.

Tilstand 13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)

Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Tidligere skader og defekter, som ikke har sammenheng med ulykken, får pasienten ikke stønad til etter denne bestemmelsen.

Det ytes stønad til kjeveortopedisk behandling når slik behandling alene eller i kombinasjon med protetisk behandling gir et tilfredsstillende resultat.

a) Omfattende tannskade ved ulykke

Helfo yter stønad til behandling av omfattende tannskader som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Stønaden er en engangsytelse til skaden er reparert.

Eventuelt senere behandlingsbehov av samme tenner dekkes ikke under punktet om ulykke. Behandlingen må være påbegynt innen ett år etter at ulykken fant sted. Unntak fra ettårsregelen kan gjøres der første gangs behandling ble foretatt innen utløpet av det året du fyller 20 år.

I journalen skal det være en beskrivelse av skaden, hvordan skaden oppsto, og tidspunkt for ulykken. Dette skal for eksempel være dokumentert med kliniske foto/røntgenbilder og annen relevant dokumentasjon. 

Behandlingen dekkes etter refusjonstakstene.

b) Traumatisk tannskader hos pasienter som lider av sykdommer som kan gi fallskader

Helfo yter også stønad til behandling av traumatiske tannskader dersom pasienten lider av en sykdom som kan gi fallskader (for eksempel epilepsi). Sykdom som kan gi fallskade må oppgis. Bestemmelsen omfatter bare skader oppstått under anfall. Tannlegen må beskrive de kliniske funn og sannsynliggjøre at dette skyldes anfallet. Et eksempel på annen dokumentasjon kan være hvis skaden medførte besøk på legevakta, og behandlende lege kan dokumentere årsak til skaden.

Behandlingen dekkes etter honorartakst.

Tilstand 14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

Du finner vilkårene for stønad og kravene til dokumentasjon ved tilstand 14 i følgende rundskriv:

rundskriv til folketrygdloven § 5-6. § 5-6 a og § 5-25

Det er viktig at du som tannlege/tannpleier setter deg godt inn i både vilkår og dokumentasjonskrav som er oppstilt i rundskrivet. Du må også sette deg inn i vilkår som følger av forskrift og takstmerknader, se regelverk og takster for stønad til tannbehandling. 

Det er tydeliggjort i rundskrivet hvilke krav som stilles til erklæring fra relevant lege eller psykolog. Det er også tydeliggjort hva som må dokumenteres dersom kroneterapi anses nødvendig.

Det er presisert at det å ha «tannlegeskrekk» eller lignende ikke gir rett til stønad etter tilstand 14. Personer som har vært utsatt for tortur og/eller overgrep og personer som har odontofobi (TOO), omfattes heller ikke av denne stønadsordningen. Disse personene gis et tilbud om aktuell fobibehandling og tannbehandling av fylkeskommunene. Du finner informasjon om TOO-tilbudet på Helsedirektoratets nettside.

Videre er det presisert at følgende ikke omfattes av denne stønadsordningen, i det det er vist til at disse gis tilbud om tannbehandling fra fylkeskommunene, finansiert gjennom de statlige rammeoverføringene til fylkeskommunene:

 • personer med rusmiddelavhengighet som er under kommunal rusomsorg og som mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og c
 • personer som mottar legemiddelassistert behandling (LAR)

Tilstand 15: Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Helfo kan yte stønad til personer med helt tannløs underkjeve som på grunn av slag, allmennsykdommer, anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese.

Helfo yter stønad til to – 2 – implantater og en dekkprotese festet til disse implantatene. Stønaden ytes til personer som ikke har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven eller som ikke fyller andre gjeldende vilkår for trygdens stønad til tannbehandling.

Dersom stønadsretten benyttes fullt ut etter for eksempel tilstand 6 (periodontitt), skal det som hovedregel ikke ytes ny stønad etter tilstand 15. Unntak er bare aktuelt hvis endringer i kjevekammen eller andre forhold gjør at pasienten ikke har nødvendig funksjon, slik at tidligere vurdert eller valgt løsning ikke vil fungere. Dette må i så fall dokumenteres før behandling igangsettes.

Stønaden ytes etter takstene 424 og 320. Ved behov ytes også stønad etter takstene 419 og 423.

Pasienter som faller inn under stønadsordningen til protese i underkjeven, og som er tannløse i overkjeven, kan få stønad til nødvendig ny protese i overkjeven. Det ytes ikke stønad til implantatforankring av protese i overkjeven. Dersom det er nødvendig å bytte eksisterende overkjeveprotese, så skal takst 321 benyttes.

Egenandeler for tannbehandling

Frikort for egenandelstak 2 dekker godkjente egenandeler ved:

Tannbehandling ved:

 • Punkt 5: Sykdommer og anomalier
 • Punkt 6: Periodontitt

Les mer om egenandeler ved tannbehandling.

Yrkesskade

For å søke om yrkesskade må du som tannlege fylle ut skjemaet «Tannlegeerklæring ved yrkesskade - NAV 13-00.08».

NAV tannlegeerklæring sendes til NAV for godkjenning av yrkesskade.

Når yrkesskadegodkjenning foreligger kan du sende krav i oppgjøret ditt under punkt 12. Skjemaet (NAV 13-00.08) honoreres etter legeerklæringstaksten L25. Dersom du starter opp behandlingen av skaden før yrkesskaden er godkjent hos NAV, refunderer Helfo etter punkt 13 a) Omfattende skade ved ulykke.

Om skaden, etter at behandling er startet opp, vurderes som en yrkesskade og pasienten fremlegger vedtak på dette fra NAV, kan pasienten få refundert mellomlegget mellom refusjonstakstene og honorartakstene. Pasienten sender da inn et refusjonskrav på mellomlegget ved å bruke 

Skjema for tannbehandling § 5−6 og 5-6a (05-06.20), bokmål (PDF)

Skjema for tannbehandling § 5−6 og 5-6a (05-06.20), nynorsk (PDF)

Dokumentasjon av refusjonskrav

Du må kunne dokumentere vurderingene dine, og pasientjournalen skal inneholde alle relevante og nødvendige vurderinger. Les mer om dokumentasjonskrav her.

Noen pasienter har rettigheter etter annen lovgivning

Noen grupper har særrettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Dette følger blant annet av følgende lov:

tannhelsetjenesteloven § 1-3

Dersom det offentlige yter stønad etter annen lovgivning, ytes det i utgangspunktet ikke stønad etter kapittel 5 i folketrygdloven. Dette er bestemt i folketrygd­loven § 5-1 og nærmere beskrevet under «Lovgivning om godtgjørelse av utgifter til tannbehandling» i rundskrivet til § 5-6 og § 5-6a.

Du kan lese mer om den offentlige tannhelsetjenesten i tannhelsetjenesteloven og tilhørende forskrifter, blant annet forskrift om vederlag for tannhelsetjenester.

Først publisert: 21.03.2019 Sist faglig oppdatert: 01.01.2020 Se tidligere versjoner