Individuell stønad til opioider

På denne siden finner du som er lege, en oversikt over hvordan du søker om individuell stønad til opioider og hvem som kan søke.

Individuell stønad til opioider ved ikke-kreftrelaterte smerter

Fastleger, leger ved fastlegens kontor og leger ved tverrfaglige smerteklinikker kan søke om individuell stønad til opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter, refusjonskode -71.

Fastleger kan søke om døgndoser opp til 100 mg orale morfinekvivalenter (OMEQ) til pasienter med en avklart smertetilstand.

For døgndoser fra 100 mg og opp til 300 mg OMEQ og ved uavklart smertetilstand, må lege ved tverrfaglig smerteklinikk søke. Døgndoser som overstiger 300 mg OMEQ, dekkes ikke på blå resept.

Helfo har laget en løsning du kan bruke for å beregne hva pasientens dose tilsvarer i antall mg OMEQ.

 

Erklæring om tverrfaglig smertebehandling

Med tverrfaglig smerteklinikk menes smerteklinikk ved et offentlig sykehus, eller en privat klinikk der minst én anestesiolog eller nevrolog og minst én psykiater eller psykolog, eller en med tilsvarende relevant utdanning (for eksempel psykiatrisk sykepleier eller kognitiv terapeut), utreder smerteproblematikk. Liste over tverrfaglige smerteklinikker finner du her

Les mer i Helsedirektoratets veileder for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker.

Hvis en klinikk eller avdeling på sykehus ikke står på Helfos liste over tverrfaglige smerteklinikker, men mener at de oppfyller kravene til dette, kan ansvarlig nevrolog eller anestesiolog fylle ut følgende skjema:

Erklæring om tverrfaglig smertebehandling (05-14.24), bokmål (PDF)

Skjemaet skal vurderes av Helfo. Utfylt skjema sendes til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Helfo vil gi tilbakemelding til søker om resultatet av vurderingen. Er klinikken/avdelingen en tverrfaglig smerteklinikk, vil den bli ført opp på Helfos liste. Nevrologer og anestesiologer ved godkjente klinikker, eller lege ved aktuell offentlig sykehusavdeling, kan deretter sende søknader om dekning av opioider for aktuelle pasienter.

Opplysninger i søknaden for pasienten

Det er nok at legen oppgir at søknaden gjelder opioider. Det er kun ved søknad om stønad til injeksjons-/infusjonspreparat, nesespray, sublingvaltablett/resoriblett eller ikke-markedsført preparat, at opplysninger om konkret preparatnavn/virkestoff må opplyses spesielt.

For at søknaden skal bli behandlet så raskt som mulig, må du

  • opplyse om aktuell diagnose for smertene
  • opplyse om smertetilstanden er avklart eller uavklart
  • opplyse om hvilke forhåndsgodkjente legemidler pasienten har forsøkt. Pasienten må vanligvis ha prøvd minst to av følgende legemidler: paracetamol, NSAID, amitriptylin eller gabapentin.
  • bekrefte at faren for avhengighet er vurdert
  • bekrefte at det finnes en behandlingsplan
  • bekrefte at det er gjort en smerteanalyse

Helfo oppfordrer til å sende søknad om individuell stønad (§ 3a) elektronisk. Dersom det ikke er mulig, kan søknader sendes på papirskjema.

Les mer om å søke om vanedannende legemidler.

Ny søknadsløsning for individuell stønad på blå resept.

Vedtak og forskrivning

Fastlegen er hovedansvarlig for forskrivning og koordinering av behandling med opioider. Gyldige forskrivere blir oppgitt på vedtaket fra Helfo, og er begrenset til fastlege, andre leger ved samme legekontor eller lege ved tverrfaglig smerteklinikk.

Pasienten får et vedtak i ATC-gruppe N02A. Ved søknad fra tverrfaglig smerteklinikk vil også ATC-kode N07BC02 være oppgitt på vedtaket. Det vil være angitt en dosebegrensning opp til 100 eller 300 mg orale morfinekvivalenter (OMEQ) per døgn.

Hvis pasienten behøver opioider gitt som infusjonsvæsker, injeksjonsvæsker sublingvaltabletter/resoribletter eller nesesprayer, må pasienten ha et eget vedtak om dette der legemidlet er navngitt. Det samme gjelder dersom pasienten trenger et legemiddel som ikke er markedsført i Norge.

Legen skal skrive døgndose på resepten, og passe på at døgndosen på den blå resepten ikke overstiger døgndosen som er oppgitt i vedtaket.

I noen tilfeller kan det være nødvendig med høyere dosering enn det pasienten har fått innvilget fra Helfo. Da må legen skrive ut en blå resept på den døgndosen som dekkes av vedtaket fra Helfo, og hvit resept for det som er over. Vær oppmerksom på at apoteket ikke kan utlevere opioider på blå resept dersom døgndosen på den blå resepten overstiger det som er oppgitt i vedtaket fra Helfo.

Kreftrelaterte smerter ved refusjonskode -71

Ved søknad om individuell stønad til pasienter med en aktiv krefttilstand er det tilstrekkelig at legen oppgir at søknaden gjelder opioider. Helfo trenger ikke opplysninger om konkret legemiddelnavn/virkestoff.

Søknad om individuell stønad til smertestillende legemidler i reseptgruppe A og B skal komme fra relevant autorisert spesialist eller lege ved tilsvarende sykehusavdeling.  Spesialist i allmennmedisin anses ikke som relevant spesialist i denne sammenhengen.

Pasienten får et vedtak som gjelder for flere markedsførte legemidler med opioider, begrenset til den døgndosen legen oppgir i søknaden.

Palliativ behandling i livets sluttfase – refusjonskode -90

Alle leger kan fortsatt søke om individuell stønad til legemidler i reseptgruppe A og B til palliativ behandling i livets sluttfase (refusjonskode -90). Dette gjelder legemidler som ikke er forhåndsgodkjent på blå resept, § 2.

Først publisert: 25.03.2019