Individuell stønad til ikke-forhåndsgodkjente legemidler og næringsmidler

Når et legemiddel ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan du som er lege, søke Helfo om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten din. Hvis vilkårene er oppfylt, kan pasienten få innvilget ikke-forhåndsgodkjente legemidler på blå resept.

Du kan også søke om stønad til næringsmidler for pasienten din hvis sykdommen er omfattet av § 6 punkt 1, 2 eller 4 i følgende forskrift:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

Du finner mer informasjon om næringsmidler lenger ned på siden.

Les mer om forskrivning av forhåndsgodkjente legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept her.

Du sender søknaden via din EPJ (elektronisk pasientjournal). Alle relevante opplysninger må være med i søknaden. På den måten får Helfo gjort en vurdering så raskt som mulig.

Ny søknadsløsning for individuell stønad på blå resept.

Vedlegg 1 til § 5-14

Når du skal søke om individuell stønad til et legemiddel, kan vedlegg 1 til § 5-14 gi deg en enkel oversikt over opplysningene Helfo trenger for å få behandlet søknaden. Oversikten er laget på bakgrunn av vilkårene i følgende forskrift og rundskriv:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

rundskriv til § 5-14 (blåreseptforskriften)

Se vilkår for individuell stønad til navngitte legemidler (vedlegg 1 til § 5-14).

Dersom legemidlet eller virkestoffet ikke finnes i vedlegg 1, eller legemidlet skal brukes mot en annen diagnose enn den som står oppført på det aktuelle legemidlet, kan du likevel søke. Du må da følge de generelle retningslinjene slik det fremgår av regelverket som beskrevet under.

Opplysninger som må være med i søknaden

I søknaden må du oppgi

 • hvilket/hvilke legemiddel det søkes om
 • diagnose (med diagnosekode)
 • opplysning om sykdommens alvorlighet
 • opplysninger om det er behov for gjentatt behandling over en langvarig periode
 • hvilke legemidler som er forsøkt og hvilke tungtveiende medisinske hensyn som gjør at disse ikke kan benyttes
 • søkende leges kontaktinformasjon
 • informasjon om samtykke til at legen kan søke

Ved søknad om stønad til legemidler i reseptgruppe A eller B, eller et legemiddel som har vært til metodevurdering, er det tilleggsvilkår som må være oppfylt. Les mer om dette i avsnittet «Tilleggsvilkår ved søknad om legemidler i reseptgruppe A og B».

Hvem kan søke?

Som hovedregel kan alle leger med autorisasjon i Norge søke om individuell stønad for et legemiddel på vegne av pasienten.

I noen tilfeller skal søknad komme fra en spesialist i sykdommens fagfelt eller en lege ved en relevant sykehusavdeling.

Det gjelder når

 • legemidlet skal brukes utenfor godkjent indikasjon (bruksområde) i Norge eller i et annet EU/EØS-land. Dette gjelder både markedsførte og ikke-markedsførte legemidler. Indikasjonen gjelder for alle legemidler med samme virkestoff og formulering.
 • legemidlet er i reseptgruppe A eller B. Søknad forutsetter rett til å forskrive slike legemidler. Det gjelder egne regler for pregabalin og opioider til behandling av ikke-kreftrelaterte smerter.Se egen artikkel om opioider og rundskriv til § 5-14 (blåreseptforskriften) punkt 3.5 til 3.8 (se under).
 • spesialistkrav benyttes for å sikre kontrollert innføring av ny legemiddelbehandling. Dette gjelder følgende legemidler: Repatha (evolokumab) og Praluent (alirokumab) .
 • legemidlet skal brukes til behandling av sykdom hvor det er tilknyttet spesialistvilkår til refusjonskoden for alle legemidler i refusjonslisten. Disse er spesifisert i punkt 3.5 i rundskriv til § 5-14 (blåreseptforskriften). rundskriv til § 5-14 (blåreseptforskriften)

Sykdommens alvorlighet

Pasienten kan få dekket utgifter til legemidler etter blåreseptforskriften §§ 2 og 3 ved behandling av alvorlige sykdommer eller ved risikofaktorer som med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom.

Kravet til alvorlig sykdom er som regel oppfylt når

 • pasienten har en sykdom det finnes forhåndsgodkjente legemidler for
 • bruken av legemidlet er omfattet av vedlegg 1 til § 5-14

Ved andre diagnoser må du vurdere hvor alvorlig sykdommen er, og gradere denne i søknaden etter skalaen lav, moderat, høy eller svært høy. I tillegg må du beskrive følgende forhold:

 • risiko for død eller funksjonstap
 • graden av fysisk og psykisk funksjonstap
 • graden av smerter, fysisk eller psykisk ubehag
 • om pasienten har andre sykdommer/plager som kan relateres til tilstanden som skal behandles

Dersom sykdommen er åpenbart alvorlig, det vil si at det er allment kjent at sykdommen har høy risiko for død eller varig nedsatt funksjonsevne, vil det ikke være nødvendig med en nærmere beskrivelse av alvorlighet.

Du kan lese mer om dette vilkåret i følgende forskrift::

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

Se også punkt 3.4.1 «Tilstandens alvorlighet» i følgende rundskriv:

rundskriv til § 5-14 (blåreseptforskriften)

Gjentatt behandling over en langvarig periode

Pasienten kan få dekket utgifter til legemidler etter blåreseptforskriften §§ 2 og 3 ved behov for eller risiko for gjentatt behandling over en langvarig periode.

Gjentatt behandling over en langvarig periode vil si at det er sannsynliggjort et behov for bruk av ett eller flere legemidler i minst tre måneder i løpet av ett år for samme sykdom. Tremånedersperioden trenger ikke være sammenhengende, flere kortere perioder kan slås sammen. Benyttes flere legemidler for samme sykdom, må den samlede behandlingstiden vare minst tre måneder.

Det står mer om langvarig behandling og risiko for langvarig behandling i følgende forskrift:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

Se også under § 1b i følgende rundskriv:

rundskriv til § 5-14 (blåreseptforskriften)

Krav til tidligere behandling og tungtveiende medisinske hensyn

Relevante forhåndsgodkjente og markedsførte legemidler skal være forsøkt før Helfo kan gi individuell stønad til legemidler. Det må foreligge tungtveiende medisinske hensyn til at relevante markedsførte legemidler ikke kan benyttes.

Med tungtveiende medisinske hensyn menes at relevante legemidler

 • er forsøkt uten tilstrekkelig effekt
 • har gitt uakseptable bivirkninger
 • ikke kan benyttes på grunn av kontraindikasjoner, tungtveiende forsiktighetsregler eller uakseptabel høy risiko for alvorlige bivirkninger
 • ikke kan benyttes grunnet betydelige complianceproblemer, som liten sykdomsinnsikt eller store konsentrasjonsproblemer grunnet sykdom

Les mer om unntakene fra krav til tidligere behandling ved tungtveiende medisinske hensyn i punkt 3.3 i følgende rundskriv:

rundskriv til § 5-14 (blåreseptforskriften)

Bruk utenfor godkjent indikasjon

Helfo kan gi stønad til legemidler som ikke har godkjent indikasjon (bruksområde) i Norge.

Når legemidlet har godkjent indikasjon i et annet EU/EØS-land, må du legge ved dokumentasjon for dette.  

Når legemidlet ikke har godkjent indikasjon i Norge eller i et annet EU/EØS-land, må du fremlegge studier som viser vitenskapelig og klinisk relevant virkning for den aktuelle sykdommen på gruppenivå.

Helfo kan også ta hensyn til anerkjente terapianbefalinger for barn og nasjonale faglige retningslinjer.

Du finner mer informasjon om kravene til effektdokumentasjon under punktene 3.4.2 og 3.7 i følgende rundskriv:

rundskriv til § 5-14 (blåreseptforskriften)

Søknad om ikke-markedsførte legemidler

Hvis du skal søke om et legemiddel som ikke er markedsført i Norge, må det være tungtveiende medisinske hensyn til at relevante markedsførte legemidler med godkjent indikasjon (bruksområde) ikke kan brukes. Dette må du dokumentere i søknaden. Se avsnittet «Krav til tidligere behandling og tungtveiende medisinske hensyn» på denne siden. 

Allmennlege kan søke om stønad til ikke-markedsførte legemidler dersom disse har godkjent indikasjon i Norge eller i et annet EU/EØS-land. Dersom legemidlet skal brukes utenfor godkjent indikasjon, skal søknaden komme fra spesialist i sykdommens medisinske fagfelt eller fra en lege ved en relevant sykehusavdeling.

Tilleggsvilkår ved søknad om legemidler i reseptgruppe A og B

Ved oppstart av behandlingen skal pasienten ha gjennomgått en nøye, individuell medisinsk vurdering. Vilkårene for stønad er at

 • faren for avhengighet er vurdert som underordnet pasientens behov for behandling
 • det foreligger en plan for behandlingen
 • smerteanalyse er utført ved hjelp av for eksempel VAS-skala når søknaden gjelder kroniske, sterke smerter

Det må framgå av søknaden eller erklæringen at disse vilkårene er oppfylt.

Tilleggsvilkårene over gjelder for følgende legemidler:

 • legemidler i reseptgruppe A og B ved behandling av kroniske, sterke smerter. Individuell stønad til opioider kan du lese mer om her
 • anxiolytika (ATC-gruppe N05B) ved psykiske lidelser av alvorlig og langvarig karakter
 • legemidler i reseptgruppe A og B ved behandling av alvorlig og kroniske spasmer som følge av sykdom eller skade i sentralnervesystemet (refusjonskode ICD-10: R25.2/ICPC-2: L18)
 • legemidler i reseptgruppe A og B for behandling av bivirkninger av tuberkulosebehandling (refusjonskode ICD-10/ICPC-2: -81)
 • pregabalin (ATC-kode N03AX16)

Her kan du lese mer om vilkårene for stønad til bestemte legemidler:

Nye legemidler og kravet til metodevurdering

For legemidler med markedsføringstillatelse i Norge etter 1. januar 2018, kan Helfo ikke vurdere individuell stønad uten at det er gjort en metodevurdering etter legemiddelforskriften § 14-3:

forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) kapittel 14

Dette gjelder også når søknad om markedsføringstillatelse er til behandling i Norge eller ved det europeiske legemiddelbyrået.

Det er Statens legemiddelverk som er ansvarlig for å gjennomføre metodevurderingen etter egne retningslinjer.

En metodevurdering (verdivurdering) er en samlet vurdering av om prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet er oppfylt. Med andre ord er det en vurdering av om kostnadene ved å ta i bruk legemidlet står i et rimelig forhold til nytten, tatt i betraktning alvorlighetsgraden til den aktuelle tilstanden. Metodevurderingen resulterer i en metodevurderingsrapport.

For legemidler som er metodevurdert og ikke forhåndsgodkjent, kan det kun ytes individuell stønad dersom pasienten skiller seg klart fra pasientgruppen for øvrig ved én eller flere av følgende prioriteringskriterier:

 • nytte av behandlingen
 • ressursbruken
 • tilstandens alvorlighet

Forskrivning på blå resept etter § 3

Du trenger ikke lenger skrive refusjonskode på resepten når pasienten har et individuelt vedtak etter § 3. Det er tilstrekkelig at du påfører hjemmelen, det vil si § 3 på alle resepter uavhengig av vedtaksdato.

Midlertidig løsning

En del EPJ-systemer er ikke oppdatert i tråd med endringen som ble gjort i blåreseptforskriften den 1. januar 2018.

Inntil en endring i EPJ-systemet ditt foreligger, kan du registrere resepten på samme måte som før når pasienten har et vedtak datert før 1. januar 2018 – det vil si med bruk av § 3a og refusjonskode eller § 3b.

Når Helfo innvilger en søknad om individuell stønad, mottar du en svarmelding fra Helfo (M12) med henvisning til § 3a (refusjonshjemmel 301). Ved forskrivning av resept skal du angi § 3a (refusjonshjemmel 301) og eventuelt refusjonskode. Absolutt krav til angivelse av refusjonskode er fjernet. 

Søknad om stønad til næringsmidler

Du kan søke om stønad til næringsmidler for pasienten hvis sykdommen er omfattet av § 6 punkt 1, 2 eller 4 i følgende forskrift: 

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

For at pasienten skal få stønad til næringsmidler, må sykdommen ha gått inn i en langvarig fase og det må være behov for langvarig bruk.

Pasienten må ha resept på næringsmidlene. Dersom pasienten ikke har fått vedtak fra Helfo ennå, kan pasienten søke om refusjon for utlegg i den perioden pasienten venter på vedtak. Pasienten må da sende spesifiserte kvitteringer til Helfo for å få refundert utgiftene sine innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

Som hovedregel dekkes kun næringsmidler som er oppført i Helfos produkt- og prislister. Hvis det er medisinske grunner for å bruke næringsmidler som ikke står på den aktuelle produkt- og prislisten, må søknaden komme fra en relevant spesialist (spesialist i sykdommens medisinske fagfelt eller tilsvarende sykehusavdeling).

§ 6 punkt 1:

 • sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat
 • sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm og hindrer opptak av viktige næringsstoffer
 • stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom)
 • behandlingsrefraktær epilepsi (epilepsi der legemiddelbehandling ikke gir tilfredsstillende effekt) kan få stønad til næringsmidler brukt i ketogen diett

§ 6 punkt 2:

 • laktoseintoleranse hos barn under 10 år
 • melkeproteinallergi eller -intoleranse hos barn under 10 år

Melkeerstatning som er basert på hydrolysert melkeprotein, skal som hovedregel være førstevalget i behandlingen.

§ 6 punkt 4:

 • kreft/immunsvikt som medfører så sterk svekkelse at næringsmidler er nødvendig
 • annen sykdom som gir så sterk svekkelse at næringsmidler er nødvendig

Forskrivning

Det er tilstrekkelig at du angir hvilket forskriftspunkt som er aktuelt når du søker om eller forskriver næringsmidler, for eksempel «601 Næringsmidler ved diverse tilstander.»

Næringsmidler som må forskrives spesielt:

Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 1:

 • 6010702 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 2:

 • 6020602 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 4:

 • 6040702 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

I praksis betyr dette at du må skrive spesifisert resept dersom pasienten må behandles med melkeerstatninger basert på frie aminosyrer eller andre proteinkilder. Disse produktene kan ikke utleveres uten at artikkelgruppen er angitt på resepten.

For forskriftspunkt 3, Føllings sykdom, skal du ikke søke, men forskrive næringsmidler som står i produkt- og prislisten (hjemmel 603) direkte på blå resept.

Send søknad 

Når du søker via ditt EPJ-system om et legemiddel som er omfattet av vilkårene over, kan du bruke merknadsfeltet dersom du ikke finner felter i søknadskjemaet til de nødvendige opplysningene.

Dersom du ikke kan søke elektronisk, kan du bruke papirskjema:

Vanedannende legemidler:

Søknad om dekning av utgifter til vanedannende legemidler (05-14.09), bokmål (PDF)

Søknad om dekning av utgifter til vanedannande legemiddel (05-14.09), nynorsk (PDF)

Andre legemidler:

Søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler (05-14.05), bokmål (PDF)

Søknad om dekning av utgifter til viktige legemiddel (05-14.05), nynorsk (PDF)

Næringsmidler:

Søknad om dekning av utgifter til næringsmidler (05-14.10), bokmål (PDF)

Hvordan får du svar på søknaden?

Dersom du har sendt søknad elektronisk, får du melding om resultatet i EPJ-systemet ditt. Du må selv sjekke hvordan du får varsel om at melding er mottatt i systemet.

Pasienten får tilsendt vedtaket fra Helfo.

Først publisert: 21.03.2019