Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Jobb i Helfo

Organisasjonen

Helfo har 512 medarbeidere (tall fra februar 2020).

Regjeringen har besluttet at Helfo fra 2021 skal bestå av kontorene i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes. Endringene skal være gjennomført innen utløpet av 2021.

Ledige stillinger

Du finner våre ledige stillinger her.

Våre mål og verdier

Helfos hovedmål er forankret i Helse- og omsorgsdepartementets tildelingsbrev og i Helsedirektoratets strategiske plan.

Finansieringsordningene vi forvalter, skal bidra til likeverdige og effektive helsetjenester av riktig kvalitet. Hovedmålene våre er derfor

  • rett ytelse til rett tid
  • veiledning og servicetjenester med riktig kvalitet
  • effektiv ressursutnyttelse i forvaltning av helserefusjonsområdet

Våre verdier:

  • serviceorienterte
  • profesjonelle
  • dynamiske
  • redelige

Kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere

Et av Helfos mål er å ta i bruk og utvikle kompetanse og medarbeidere riktig. Lederne i Helfo skal lede kunnskapsbasert: De deltar i lederutviklingsprogram og får faglig påfyll og kompetanse om Helfos organisasjon, relevant lov- og avtaleverk, politikk og interne retningslinjer.

Ulike fagmiljøer løser oppgavene sammen

Som medarbeider i Helfo blir du en del av et kompetent fagmiljø. I Helfo har vi en rekke sterke fagmiljøer med dyktige og engasjerte kollegaer som er stolte av sitt arbeid. Hos oss samarbeider mange ulike yrkesgrupper på tvers for å løse oppgavene som til sammen utgjør Helfos samfunnsoppdrag.

Digitalisering endrer Helfos kompetansebehov

Digitalisering er et viktig virkemiddel for å videreutvikle Helfos tjenester, slik at vi lager enkle digitale tjenester til våre brukere. Digitalisering og automatisering av tjenester endrer Helfos oppgaveløsning og kompetansebehov. Digitalisering vil også gjøre at mange medarbeidere får nye oppgaver som løses på nye arbeidsmåter, for eksempel i team.

Hva tilbyr vi medarbeiderne våre?

Helfo tilbyr faglig utfordrende arbeidsoppgaver i spennende og utviklingsorienterte fagmiljøer. Vi tilbyr også ordninger og aktiviteter som bidrar til arbeidsglede og motivasjon i hverdagen. ​​

Helfo skal være en attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Hvordan vi rekrutterer, utvikler og beholder rett kompetanse er avgjørende for at Helfo skal nå sine mål.

Fleksitidsordning

Arbeidstiden hos oss er fra kl. 08.00 til 15.30. Vi har fleksitidsordning med kjernetid fra kl. 09.00 til 14.30, og ansatte har anledning til å avspasere opparbeidet plusstid.

Velferdsgoder

Helfo har en rekke velferdsgoder for medarbeidere. Alle medarbeidere har anledning til å utføre en times fysisk aktivitet i arbeidstiden hver uke. Medarbeiderne får gratis frukt, og det arrangeres sosiale sammenkomster på det enkelte arbeidssted. Formålet med velferdsgodene er å bidra til økt trivsel på arbeidsplassen og bedre helse for den enkelte medarbeider.

Pensjon, lån og forsikring

Alle medarbeidere er medlemmer av Statens pensjonskasse, som tilbyr en av Norges beste pensjonsordninger. De ansatte trekkes to prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd. Via medlemskapet i Statens pensjonskasse får du tilgang til et av markedets beste boliglån.

Personalpolitikk

Helfos personalpolitikk er livsfaseorientert. Hver livsfase har ulike muligheter og begrensninger som kan gi behov for ulike tilpasninger i arbeidslivet. Vi er også en IA-virksomhet. I dette ligger at vi jobber for å sikre nærvær og forebygge fravær, blant annet gjennom tett oppfølging og tilretteleggingstiltak.

Seniorordninger

Vi ønsker å beholde seniorer i virksomheten. Våre seniorer har viktig kompetanse og erfaring som vi verdsetter og har behov for. Fra fylte 60 år har medarbeidere i Helfo en ekstra ferieuke. I tillegg har man fra fylte 62 år rett til permisjon med lønn i 14 dager per kalenderår (seniorpolitiske dager).

Permisjon

I staten har vi gode avtaler og fleksible ordninger for omsorgs- og velferdspermisjoner med og uten lønn. Det kan også være mulig å få permisjon til studier og videreutvikling.

Rekrutteringsprosessen

Vår viktigste investering gjør vi i rekruttering av nye medarbeidere. Derfor stiller vi store krav til kvalitet i rekrutteringsprosessene, som skal være godt dokumenterte og etterprøvbare.

Slik søker du jobb i Helfo

Alle våre ledige stillinger kunngjøres offentlig, og vi kan derfor ikke ta imot åpne søknader.
Når du skal søke på en ledig stilling i Helfo, anbefaler vi deg å beskrive følgende i søknadsteksten:

  • din motivasjon for å søke stillingen
  • relevant utdanning og erfaring
  • hva du særlig kan bidra med i den aktuelle stillingen

Dette ser vi etter

Vi utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og har behov for både nyutdannede og søkere med lang erfaring innenfor våre fagfelt.

Helfo trenger medarbeidere med variert kompetanse. Medarbeidere i Helfo skal representere hele Norges befolkning. Helfo ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Helfo vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne. 

Vi ønsker deg velkommen som jobbsøker i Helfo!

Vedlegg til søknad

Vi ønsker at du laster opp relevante attester, vitnemål og eventuelt egen CV. Får du ikke lastet opp relevante attester og vitnemål på grunn av filenes størrelse, tar du det med til et eventuelt intervju.

Når du søker på en stilling hos oss, får du umiddelbart en e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Valg av kandidater og intervjuprosess

Når søknadsfristen er utløpt, foretas det en grundig vurdering av søknadene opp mot kvalifikasjonskravene i kunngjøringsteksten. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet i utvelgelsesprosessen for den enkelte stilling. Dette for å sikre en likeverdig vurdering av alle søkere. De absolutte kvalifikasjonskravene i stillingsutlysningen kan ikke fravikes. I de tilfeller hvor vi har mange kvalifiserte søkere, vil de beste av disse innkalles til intervju.

Senest 14 dager fra søknadsfristens utløp vil aktuelle kandidater til stillingen bli invitert til førstegangsintervju.

Rekrutteringsprosesser i Helfo består normalt av to intervjurunder. Grundig referansesjekk og verifisering av attester og vitnemål er også en viktig del av prosessen.

Beslutning om ansettelse

Etter intervjuene og innhenting av referanser sender den aktuelle lederen en innstilling til vårt tilsettingsråd med en begrunnet rangering av de aktuelle søkerne. I tilsettingsrådet er både arbeidstakerne og arbeidsgiver representert, og her fattes vedtak om ansettelser.

Skriftlig tilbud

Tilsettingsrådet i Helfo behandler deretter innstillingen og sender et skriftlig jobbtilbud til søkeren som er innstilt som nummer en. Vi ber vanligvis om svar innen én uke. Dersom søkeren tar imot tilbudet, undertegner begge parter en arbeidsavtale.

Når stillingen er besatt

Alle søkere får beskjed når stillingen er besatt, med informasjon om hvem som er ansatt i stillingen.

Utvidet søkerliste

Som søker kan du få tilsendt utvidet søkerliste med opplysninger om alle søkernes navn, alder, stilling/yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune.

Som søker kan du be om å unnta opplysninger som navn fra den offentlige søkerlisten, men dette kan ikke garanteres.

Du kan be om å få tilsendt søkerlisten ved å sende e-post til kontaktpersonen som er oppgitt i den aktuelle stillingsannonsen.

Først publisert: 01.05.2019