Lovdatamacro

Fra fysio uten tabell

Utgifter til fysioterapi dekkes bare hvis den som gir behandlingen
    • a) har autorisasjon som fysioterapeut etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 48

    • b) har godkjenning etter tidligere regelverk, jf. helsepersonelloven § 76 annet ledd, eller

    • c) er fysioterapeut fra et annet EØS-land og yter midlertidig tjeneste i Norge, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits.
    Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. § 3
    Kilde: lovdata.no

 

Fra fysio, med tabell (Kapittel 2)

En behandling hos fysioterapeut kan være enten en undersøkelse, en individuell behandling eller en gruppebehandling.

       
A1aUndersøkelse hos fysioterapeut, inntil 30 minutter. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1c, A1g, D40, F1, F21, F22, F23, G309,-136,-173,-A1, A2 
A1cTillegg for varighet ut over 30 minutter, jf. takst A1a,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1a, A1g, D40, F1, F21, F22, F23, G150,-150,-0,-A1, A2 
A1dUndersøkelse hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k inntil 30 minutter. Ved undersøkelse av barn under 16 år kan også fysioterapeut som ikke har rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k benytte taksten. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1f, A1g, A1h, D40, F1, F21, F22, F23, G393,-220,-173,-A1, A2 
A1fTillegg for varighet ut over 30 minutter, jf. takst A1d,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1d, A1g, A1h, D40, F1, F21, F22, F23, G185,-185,-0,-A1, A2 
A1gTillegg ved undersøkelse i samband med utforming av individuell plan eller tverrfaglig utredning av rehabiliteringspasient,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1a, A1c, A1d, A1f, A1h, D40, F1, F21, F22, F23, G105,-105,-0,-  
A1hTillegg for undersøkelse hos manuellterapeut, jf. merknad A4,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1d, A1f, A1g, D40, F1, F21, F22, F23, G70,-70,-0,-A4 
A2gTillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi. Taksten krever samtidig bruk av A3a, A8a eller A9a.,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A3a, A3b, A8a, A8b, A9a, A9b, D40, F1, F21, F22, F23, G20,-8,-12,-  
A2kKompetansetillegg for fysioterapeut med godkjent spesialitet i henhold til Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller med tilsvarende kompetanse. Søknad om å få godkjent kompetanse behandles og avgjøres av Norsk Fysioterapeutforbund. Fysioterapeut må dokumentere sin godkjenning for bruk av taksten overfor Helfo. Taksten krever samtidig bruk av A3a,,Ugyldig takstkombinasjon: A1a, A1c, A1d, A1f, A1g, A1h, A8a, A8b, A9a, A9b, A10, C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f50,-50,-0,-  
 Behandling hos fysioterapeut     
A3aUgyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A3b, A2g, A2k, D40, F1, F21, F22, F23, G160,-37,-123,-A1, A3 
A3bTillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A3a, A2g, A2k, D40, F1, F21, F22, F23, G76,-39,-37,-A1, A36
A4Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4). Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.,Ugyldig takstkombinasjon: Alle63,-63,-0,-A7 
A8aBehandling hos manuellterapeut,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A8b, D40, F1, F21, F22, F23, G261,-98,-163,-A1, A3, A4 
A8bTillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A8a, D40, F1, F21, F22, F23, G110,-51,-59,-A1, A3, A46
A9aBehandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A2g, A9b, D40, F1, F21, F22, F23, G202,-79,-123,-A1, A3, A5 
A9bTillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter,Ugyldig takstkombinasjon: Alle, unntatt A2g, A9a, D40, F1, F21, F22, F23, G97,-58,-39,-A1, A3, A56
A10Veiledet trening, minst ½ time,Ugyldig takstkombinasjon: Alle30,-5,-25,-A6 


Ugyldig takstkombinasjon betyr at takstene ikke kan kombineres i samme behandling.

       
       
C33aFor de første tre barn i 60 minutter, pr. pasient,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, D40, F1, F21, F22, F23,255,-255,-0,-C1, C2 
C33bFor de neste tre barn i 60 minutter, pr. pasient,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, D40, F1, F21, F22, F23,190,-190,-0,-C1, C2 
       
C34aFor de første fem personer i 30 minutter, pr. pasient,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23,73,-18,-55,-C1, C2 
C34bFor de neste fem (6-10) personer i 30 minutter, pr. pasient,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23,55,-0,-55,-C1, C200
C34cFor de første fem personer i 60 minutter, pr. pasient,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23,133,-36,-97,-C1, C2 
C34dFor de neste fem (6-10) personer i 60 minutter, pr. pasient,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23,97,-0,-97,-C1, C2 
C34eFor de første fem personer i 90 minutter, pr. pasient,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23,196,-58,-138,-C1, C2 
C34fFor de neste fem (6-10) personer i 90 minutter, pr. pasient,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23,138,-0,-138,-C1, C2 
C34gTillegg for behandling i basseng, pr. pasient,Taksten krever samtidig bruk av enten C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e eller C34f.,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f, C34h, D40, F1, F21, F22, F23,37,-13,-24,-C1 
C34hTillegg for behandling i grupper på 2-4 deltakere, pr. pasient. Taksten krever samtidig bruk av takst C34a, C34c eller C34e.,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34a, C34c, C34e, C34g, D40, F1, F21, F22, F23,25,-25,-0,-  


Forkortelser:
    Hon. - står for honorar, og angir takstbeløpet i kroner.
    Ref. - står for refusjonsandel.
    Egen. - står for egenandel.
    Merk. - står for merknad.
    Rep. - står for repetisjon.

       
D40Tillegg for undersøkelse og/eller behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker,Ugyldig takstkombinasjon: A4, A10, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E5217,-17,-0,-  
       
E50aMøtegodtgjørelse med reisetid når fysioterapeuten deltar i planlagt samarbeidsmøte med annet fagpersonell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter. Beregnes for arbeid i inntil en halv time. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Taksten kan også brukes ved planlagte telefonmøter.,Ugyldig takstkombinasjon: Alle, unntatt E50b328,-328,-0,-E1 
E50bSenere per påbegynt halvtime,Ugyldig takstkombinasjon: Alle, unntatt E50a328,-328,-0,-E1rep.
E51aTelefonsamtale/skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om enkeltpasient,Ugyldig takstkombinasjon: Alle132,-132,-0,-  
E51bSkriving av epikrise eller tilbakemelding til henvisende behandler når dette gjøres uten samtidig undersøkelse eller behandling.,Ugyldig takstkombinasjon: Alle223,-223,-0,-  
E51cSkriving av henvisninger og rekvisisjoner når dette gjøres uten samtidig undersøkelse eller behandling. Taksten kan ikke benyttes ved rekvirering av pasientreiser.,Ugyldig takstkombinasjon: Alle223,-223,-0,-  
E52Nødvendig samtale med pårørende/foresatte som ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg, per påbegynt 15 min. Taksten kan repeteres en gang. Grunnlaget for bruk av taksten skal framgå av journalnotat.,Ugyldig takstkombinasjon: Alle148,-148,-0,- 1


Repetisjoner:
     - betyr at taksten ikke kan repeteres i samme behandling, dvs. at prosedyre/undersøkelse/behandling refunderes én gang selv om den gjentas.
    Rep. - betyr at taksten kan repeteres flere ganger i samme behandling. Står det i stedet et tall, kan taksten repeteres dette antall ganger.

 .     
F1Tillegg ved behandling i pasientens hjem,Ugyldig takstkombinasjon: A10, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52134,-134,-0,-F1 
F21Reise pr. kilometer med bil, motorsykkel, tog,Ugyldig takstkombinasjon: A10, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52, F22, F239,-9,-0,-F2rep.
F22Reise med annet transportmiddel (herunder til fots) for hver påbegynte halvtime,Ugyldig takstkombinasjon: A10, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52, F21, F2371,-71,-0,-F2, F3rep.
F23I byer og bymessig bebygde strøk hvor det er innført fast skysstillegg, ytes det et fast reisetillegg i stedet for reisetillegg som nevnt i F21, jf. § 5 i forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling.,Ugyldig takstkombinasjon: A10, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52, F21, F2271,-71,-0,-  


Merknad A1
       
GVed behandling av cystisk fibrose, artogryfose, congenit, myopati, mrb. duchenne og spinal muskelatrofi ytes det et tillegg til takstene når pasienten har behov for øyeblikkelig hjelp på ubekvem arbeidstid. Tillegget kan også ytes når det foreligger en varig lidelse eller følgetilstand som anfallsmessig/periodevis kan medføre livstruende åndedrettsbesvær der fysioterapi anses å være adekvat behandlingstiltak. Tillegget settes til 75 prosent av summen av honorartakst og eventuelt reisetillegg og hjemmebehandlingstillegg.,Ugyldig takstkombinasjon: C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f, C34g, C34h, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52   G1 


Hver av takstene A1a, A1d, A3a, A8a og A9a teller som en behandling. Disse takstene kan ikke kombineres i samme behandling, pasienten skal ha fysioterapeutens fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden og overlapping i tid av pasientbehandlinger honoreres ikke.

       
H2aElektronisk samhandling via Helsenettet, herunder innrapportering av oppgjørskrav/egenandelsopplysninger til Helfo.,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt H2b926,-926,-0,-H1 
H2bTillegg for fysioterapeut som ikke deler kostnaden ved oppkobling og medlemskap i Norsk Helsenett med andre behandlere.,Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt H2a888,-888,-0,-H1 


Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
Kilde: lovdata.no

 

Fysio med tabell (Kapittel 3)

Paragraf 9

 

Fullt driftstilskudd er fra 1. juli 2019 kroner 447 720 pr. år. Driftstilskuddet utbetales forholdsmessig etter antall driftstilskuddstimer fysioterapeuten har avtale om.
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. § 9
Kilde: lovdata.no

 

Test fra Kristian

Stønad til fysioterapi ytes etter takstene i kapittel II. Det ytes stønad etter honorartakstene ved behandling ved skader og sykdom som går inn under folketrygdloven kapittel 13 Yrkesskadedekning, se loven § 5-25, og ved behandling av barn under 16 år.

Den enkelte fysioterapeut er selv ansvarlig for å vurdere hvorvidt en pasient har krav på stønad i medhold av folketrygdloven § 5-8. Enhver undersøkelse og behandling skal være innenfor rammen av nødvendig og faglig forsvarlig fysioterapi. Det gis ikke stønad til alternativ behandling, jf. lov om alternativ behandling av sykdom mv. § 2 tredje ledd.

Fysioterapeuten må i journal dokumentere refusjonskravet, herunder hvilke undersøkelser som er utført og hvilken behandling som er gitt i det enkelte tilfellet. Pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, jf. helsepersonelloven med tilhørende forskrifter.

Avtalefysioterapeut som mottar turnuskandidat krever inn og beholder de egenandelene som turnuskandidaten utløser, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 11 første ledd og forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten § 1 første ledd.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. § 5
Kilde: lovdata.no

Først publisert: 23.06.2020