Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppgjør for FBV-leverandører

Leverandørene i ordningen fritt behandlingsvalg skal sende elektroniske oppgjørskrav til Helfo via Norsk Helsenett.

Helfo mottar, kontrollerer og utbetaler godkjente krav.

Innsending

Når en FBV-leverandør har behandlet en pasient, utarbeider FBV-leverandøren et oppgjørskrav som skal sendes elektronisk til Helfo via Norsk Helsenett (NHN). Hvert krav kan inneholde én eller flere enkeltregninger.

Helsedirektoratet har besluttet at alle FBV-regninger som gjelder behandling utført fra og med 1. januar 2019, skal ha informasjon om rettighetsvurdering. Informasjonen som må oppgis på regningene, er organisasjonsnummeret til den som har rettighetsvurdert samt dato for rettighetsvurderingen.

Helfo vil presisere at det må sendes én regning pr. pasient pr. døgn. Repeterende takstbruk på én og samme regning er det ikke adgang til. Dersom det blir registrert mer enn én regning innenfor samme dato for samme pasient med takst for døgnbehandling, vil regningen bli avvist av Helfos fagsystem.

Innsending skal skje via NPR-behandlerkravmelding.

FBV-leverandøren skal registrere én enkeltregning for hver FBV-behandling. Enkeltregningen skal merkes som FBV-regning. Dette gjøres ved at den enkelte regningen påføres spesifikke koder – behandlings- og debitorkoder – som angir at det gjelder FBV-aktivitet. Disse kodene finner du på nettsiden til Volven under «Tjenester i godkjennelsesordningen innen Fritt behandlingsvalg (OID= 8486)».

Ved somatisk tjeneste må prosedyrekode og kodeverk også angis på regningen. I prislisten står de fleste somatiske tjenestene oppført med spesifikke prosedyrekoder som skal benyttes. Dersom tjenesten ikke står oppført i prislisten med en prosedyrekode, må du selv finne riktig kode. Prosedyrekoder og kodeverk finner du på nettsiden til Direktoratet for e-helse.

Regningen skal inneholde den informasjonen Helfo og de regionale helseforetakene har vurdert som nødvendig for å sikre korrekt betaling.

FBV-leverandøren kan sende inn krav fortløpende.  For krav som inneholder betaling av egenandeler under egenandelstak 1, må kravet sendes senest 14 dager etter at behandlingen fant sted.

Krav som er godkjent av Helfo mellom den 1. og 15. i hver måned samles opp, og blir utbetalt 30 dager etter den 16. samme måned. Krav som er godkjent mellom den 16. og 31. i hver måned samles opp, og blir utbetalt 30 dager etter den 1. i måneden etter.

FBV-leverandøren kan bare sende inn krav på behandlinger som den er godkjent for.

Når et oppgjørskrav sendes inn til Helfo, mottar FBV-leverandøren en applikasjonskvittering.

Viderefakturering til helseforetakene

Helfo skal sende faktura til helseforetakene to ganger i måneden. Hver faktura skal inneholde alle godkjente FBV-regninger for pasienter som i en fastsatt tidsperiode tilhører et bestemt helseforetak.

Helseforetakene skal kontrollere og betale fakturaene innen 20 dager.

Automatisk kontroll i KUHR

Når oppgjørskrav er mottatt, gjennomgår det en automatisk kontroll i Helsedirektoratets oppgjørsløsning KUHR. I KUHR skilles FBV-kravene fra andre krav ved hjelp av spesifikke koder. Hver enkeltregning gis en unik ID.

Det blir foretatt automatiske kontroller i KUHR. Det blir kontrollert at kravet kommer fra en godkjent FBV-leverandør. Videre vil det bli kontrollert at FBV-leverandøren er godkjent for den aktuelle tjenesten, inkludert diagnosekode og prosedyrekode der det er relevant, samt at prisen er i henhold til prislisten fastsatt av Helsedirektoratet:

prisfastsettelse og prisregler for ordningen fritt behandlingsvalg (PDF)

I tillegg til egne FBV-kontroller, utføres standardkontroller på samme måte som ved poliklinikkoppgjør. Dette innebærer blant annet kontroll av fødselsnummer mot folkeregisteret, duplikatkontroll og kontroll av om pasienten har frikort.

Reglene for kontroll av FBV i KUHR vil bli fortløpende oppdatert når det skjer endringer i regelverket.

Manuell behandling

Hvis den automatiske kontrollen i KUHR oppdager feil, vil oppgjøret bli behandlet manuelt.

Utfall av automatisk kontroll og manuell behandling

Godkjente regninger blir samlet opp, og går til utbetaling som beskrevet under «Innsending» tidligere i artikkelen.

En utbetaling kan omfatte ett eller flere krav, som igjen kan bestå av én eller flere regninger.  

FBV-leverandøren kan korrigere avviste regninger og sende kravet inn til ny vurdering.

Utbetaling til FBV-leverandør

Utbetaling til FBV-leverandøren vil omfatte alle godkjente regninger Helfo har mottatt i en fastsatt periode. Godkjente krav blir utbetalt til FBV-leverandørens bankkonto via Helfos oppgjørsløsning.

Helfo sender utbetalingsvedtak i e-post til FBV-leverandøren. Her vil det fremgå om det enkelte kravet er godkjent eller avvist. Avvisningsvedtak vil bli begrunnet.

Vedtaket sendes ut når utbetalingen foretas.

Etterkontroll og tilbakekreving

Helfo gjennomfører en manuell kontroll av det første oppgjørskravet FBV-leverandøren sender. Det vil imidlertid ikke bli utført kontroll før FBV-leverandøren har sendt inn minst 20 regninger. Den manuelle kontrollen som skal gjennomføres, skal primært omfatte forhold som ikke vurderes i den automatiske kontrollen.

Kontrollen skal bidra til å rette opp vanlige misforståelser og feil bruk av pris. Helfo vil ved feil gi informasjon om riktig prising og relevant regelverk.

Helfo vil også foreta risikobaserte etterkontroller. Helfo har myndighet til å innhente nødvendig dokumentasjon for å kontrollere oppgjør, jf. § 9 i forskriften:

forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten

Helfo vil også kunne foreta stikkprøvekontroll om rettighetsvurderinger basert på informasjon fra Norsk pasientregister (NPR).

Dersom Helfo oppdager feil i en etterkontroll, må Helfo vurdere å kreve tilbake beløp som ikke skulle vært utbetalt. Dette kan skje ved kreditering der regningen(e) annulleres og kommer til fradrag ved neste utbetaling til FBV-leverandøren. Dersom feilutbetalingen ikke kan rettes ved kreditering, må Helfo vurdere å kreve at FBV-leverandøren betaler tilbake pengene.

Først publisert: 29.01.2019 Sist faglig oppdatert: 08.10.2019 Se tidligere versjoner