Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppfølging av FBV-leverandører

Helfo vil gjennom hele godkjenningsperioden fortløpende følge opp alle leverandørene i ordningen fritt behandlingsvalg.

Formålet med oppfølgingen er at Helfo skal sikre at FBV-leverandørene følger vilkårene og forpliktelsene fastsatt i følgende forskrift:

forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten

Oppfølgingen er både generell og obligatorisk, men vil også tilpasses individuelt til den enkelte FBV-leverandør.

Det er et mål at Helfo skal følge opp FBV-leverandørene bredt. Dette innebærer et samarbeid med relevante eksterne aktører, som Fylkesmannen, NPR, pasientrådgiverne, de regionale helseforetakene (RHF-ene), lokale helseforetak (HF-ene) og Helsedirektoratet.

Oppstartsmøte

Den første obligatoriske og generelle delen av oppfølgingen skjer ved at Helfo gjennomfører et oppstartsmøte, fortrinnsvis i FBV-leverandørens lokaler (behandlingsstedet). Oppstartsmøtet skal gjennomføres 1-3 måneder etter at godkjenningen er gitt. Møtet vil danne utgangspunkt for oppfølgingen videre.

Hovedpunkter på møtet er

  • gjennomgang av godkjenningsvedtaket
  • vilkår og forpliktelser i FBV-forskriften
  • forventninger til samarbeidet

Helfo vil oppsummere oppstartsmøte i en egen oppfølgingsrapport, som vil bli publisert på helfo.no.

Videre oppfølging

Etter oppstartsmøtet vil FBV-leverandøren få årlig oppfølging av Helfo. Oppfølgingen starter ofte med at Helfo sender ut et skjema som skal besvares av FBV-leverandøren. Helfo vil på bakgrunn av informasjonen gitt i skjemaet, løpende korrespondanse, samarbeid med FBV-leverandøren, samt tilbakemeldinger fra andre aktører, vurdere om det er behov for et oppfølgingsmøte.

Utover vilkår og forpliktelser i FBV-forskriften vil Helfo også følge opp eventuelle avvik og pålegg som er gitt på et tidligere tidspunkt.

Risikobasert oppfølging

Hvis Helfo blir oppmerksom på ureglementerte forhold, vil det være naturlig å sette i gang et enda tettere oppfølgingsløp. Dette oppfølgingsløpet vil enten kunne dreie seg om enkelte forhold Helfo har blitt kjent med, eller om FBV-leverandøren generelt oppfyller forpliktelsene sine.

Stikkprøvekontroller på enkelte områder vil være aktuelt. Dette kan for eksempel være kontroll på om virksomheten følger prosedyre for pasientoverføring og har dokumentasjon på at pasienten er rettighetsvurdert før behandling.

Helfo vil i hvert tilfelle vurdere om det skal legges ut ytterligere oppfølgingsrapporter eller annen dokumentasjon på oppfølging på helfo.no.

Oppfølgingsrapporter

Helfo skal skrive oppfølgingsrapporter. Det skal gå klart frem av hver rapport hvilke vurderinger Helfo har foretatt og hvilke eventuelle avvik og anmerkninger oppfølgingen har avdekket. Oppfølgingsrapporten vil danne utgangspunkt for videre oppfølging.

FBV-leverandøren vil få mulighet til å kommentere innholdet i rapporten. Helfo vil da vurdere om det skal gjøres endringer før oppfølgingsrapportene publiseres på helfo.no. Publiseringen gjøres for å sikre en åpen og gjennomsiktig forvaltning. Rapportene skal ligge under oversikten over de til enhver tid godkjente FBV-leverandørene.

Først publisert: 29.01.2019 Sist faglig oppdatert: 08.10.2019 Se tidligere versjoner