Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kriterier for å være en FBV-leverandør

En virksomhet som ønsker å levere spesialisthelsetjenester under ordningen fritt behandlingsvalg, må søke godkjenning fra Helfo.

Når en virksomhet søker godkjenning, skal den være i stand til å påta seg forpliktelsene som fremgår av § 3 i forskriften:

forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten

I denne artikkelen finner dere en oversikt over hovedtrekkene i forpliktelsene FBV-leverandøren påtar seg. Kravene som stilles til spesialisthelsetjeneste i annen lovgivning omtales ikke her.

Opplys om hvilke tjenester det søkes godkjenning for

Virksomheten skal opplyse om hvilke spesialisthelsetjenester den ønsker å levere. Det er ingen begrensninger i hvor mange spesialisthelsetjenester det kan søkes om i én og samme søknad. Det må likevel sendes én søknad for hvert enkelt behandlingssted, selv om behandlingsstedene er innenfor samme virksomhet med samme overordnede juridiske organisasjonsnummer. Hvert behandlingssted må ha sitt eget virksomhetsnummer opprettet i Brønnøysundregisteret før det søkes om godkjenning.

Virksomheten skal krysse av for hvilke spesialisthelsetjenester den søker godkjenning for i vedleggene til søknadsskjemaet. Hvilke tjenester det kan søkes godkjenning for, fremgår av forskriften § 11.

Virksomheten kan når som helst søke om godkjenning for flere spesialisthelsetjenester. Dersom det har gått mer enn tre måneder etter godkjenning, må man sende med all dokumentasjon på nytt.

Tilsyn

Virksomheten skal på søknadstidspunktet opplyse om den er under tilsyn eller lignende for mulige brudd på helselovgivningen. Dersom virksomheten er under tilsyn, må Helfo ha ytterligere dokumentasjon på dette for å avgjøre om det skal ha betydning for godkjenningsprosessen.

En virksomhet anses å være «under tilsyn» når tilsynsmyndigheten, Fylkesmannen eller Statens helsetilsyn har henvendt seg skriftlig om dette til den virksomheten det gjelder.

Alvorlighetsgraden på forholdet som virksomheten er under tilsyn for, vil være avgjørende for om virksomheten kan gis godkjenning. Enkelte typer tilsyn vil kunne medføre at virksomheten ikke gis godkjenning. Selv om tilsynsmyndigheten senere skulle konkludere med at det ikke foreligger regelbrudd, vil hensynet til pasienten likevel veie tyngst på søknadstidspunktet.

Dersom det for eksempel er åpnet politietterforskning eller det pågår en sak overfor virksomheten i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), vil dette kunne ha betydning for godkjenningen på samme måte som ved tilsyn.

Hvis virksomheten har fått godkjenning, men tilsynsmyndigheten på et senere tidspunkt finner at virksomheten har brutt helselovgivningen, kan godkjenningen trekkes tilbake.

Virksomheten skal holde Helfo orientert dersom tilsyn iverksettes under godkjenningsperioden.

Opplysninger om organisasjonsnummer

Alle juridiske enheter, for eksempel aksjeselskap, ansvarlige selskap og stiftelser som blir registrert i Enhetsregisteret, får tildelt et organisasjonsnummer. Dette blir ofte referert til som «juridisk nummer», og kan anses som overordnet for enheten. Dette organisasjonsnummeret skal føres opp på «Fritt behandlingsvalg – hovedskjema».

I tillegg til «juridisk nummer» har alle som driver næringsvirksomhet et eget organisasjonsnummer for den underenheten de driver. Dette virksomhetsnummeret er unikt for underenheten, og er direkte knyttet til den adressen virksomheten driver på. Dersom man driver virksomhet fra flere steder, skal man ha ett slikt organisasjonsnummer for hver adresse. Dette nummeret skal skrives inn på vedlegget som sendes sammen med hovedskjemaet (jf. «Vedlegg 1.1 Psykisk helsevern», «Vedlegg 1.2 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB», «Vedlegg 1.3 Somatiske tjenester» og «Vedlegg 1.4 Habilitering/rehabilitering»).

Virksomheten skal sende inn ett vedlegg for hvert behandlingssted den søker godkjenning for. På hvert enkelt vedlegg skal det oppgis på hvilken adresse behandlingen blir utført. NB! Det er viktig at adressen som oppgis her er den samme som er oppgitt til Brønnøysundregistrene. Informasjonen herfra danner grunnlag for det som presenteres på helsenorge.no/velg-behandlingssted. Det må være samsvar mellom denne informasjonen og Helfos godkjenning.

Rapportering

Virksomheten forplikter seg til å rapportere

Manglende rapportering kan resultere i at godkjenningen som FBV-leverandør blir trukket tilbake. 

Samarbeid

Hver FBV-leverandør er forpliktet til å inngå samarbeid med Helfo om oppfølging. Helfo skal ha fortløpende oppdateringer når det skjer noe som kan ha betydning for godkjenningen. Les mer i artikkelen «Oppfølging av FBV-leverandører».

FBV-leverandøren skal delta i samarbeid og samhandling med helseforetak, kommuner og andre helsetjenesteytere, slik at pasientens behov for sammenhengende og koordinerte helsetjenester ivaretas.

De regionale helseforetakene har ansvar for å legge til rette for at nødvendig samarbeid etableres. Et regionalt helseforetak vil derfor ha plikt til å legge til rette for at helseforetak og de private virksomhetene med avtale samarbeider med FBV-leverandører.

For FBV-leverandører vil samhandlings- og samarbeidsplikten innebære at også de må ha systemer og rutiner som ivaretar pasientenes behov for sammenhengende og koordinerte helsetjenester i overgangene mellom ulike behandlingssteder. Se mer om dette under «Pasientoverføring».

Tilknytning til Norsk Helsenett

FBV-leverandøren skal være tilknyttet Norsk Helsenett (NHN) gjennom eget abonnement. Dette er begrunnet med at FBV-leverandøren skal rapportere opplysninger til Norsk pasientregister (NPR) og sende oppgjørsdata til Helfo over NHN.

Pasientoverføring

FBV-leverandøren må forholde seg til gjeldende prosedyrer og regler for henvisning, inntak og utskriving. Formålet med dette er å sikre en god infrastruktur for å dele og overføre nødvendig helseinformasjon.

For FBV-leverandører gjelder retningslinjer for riktig ansvars- og informasjonsoverføring i pasientforløp mellom flere behandlingssteder utarbeidet av Helsedirektoratet.

Det er også viktig å ha klarhet i hvem som har ansvaret for pasienten til enhver tid. FBV-leverandøren må derfor ha en tydelig ansvarsplassering og gode systemer for informasjonsutveksling.

Varsling av fristbrudd

En FBV-leverandør er ansvarlig for å overholde sine pasienters frister for helsehjelp på lik linje med andre leverandører i spesialisthelsetjenesten. Dersom FBV-leverandøren ikke er i stand til å oppfylle pasientens rett til helsehjelp innen fristen, må den melde fra til Helfo. Les mer om varsling av fristbrudd her.

FBV-leverandøren bærer det økonomiske ansvaret for pasienten ved fristbrudd.

Begrensning av markedsføring av tjenester

FBV-leverandøren kan markedsføre de tjenestene de er godkjent for. De kan imidlertid ikke utsette pasienter som mottar helsehjelp gjennom FBV-ordningen for direkte markedsføring av tjenester som ikke er omfattet av godkjenningen.

Individuell plan

Pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. FBV-leverandører vil i enkelte tilfeller være ansvarlige for å utarbeide dette i samarbeid med andre tjenesteytere.

Pasienten skal ha de samme rettighetene uavhengig av valg av tjenesteyter. Den som yter helsehjelpen, har mest kunnskap om hva den enkelte pasient har behov for – blant annet om pasienten har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og dermed også har rett til å få opprettet en individuell plan. Den som yter helsehjelpen, kan best definere selve innholdet i den individuelle planen.

Brukermedvirkning

FBV-leverandøren må skaffe seg innsikt i hva pasienter og pårørende mener om de tilbud og tjenester som ytes. Dette kan gjøres på flere måter, for eksempel ved brukerundersøkelser, brukerpanel eller ombudsordninger. Systematisering av innholdet i klager kan også være en del av et slikt system.Innsikten bør brukes i virksomhetens forbedringsarbeid.

Gi pasient- og brukerombud adgang til lokaler

Pasient- og brukerombudet skal passe på at pasientens rettigheter blir ivaretatt. FBV-leverandøren skal derfor gi pasient- og brukerombudet fri adgang til sine lokaler. Tilsvarende bestemmelse er gitt i pasient- og brukerrettighetsloven § 8-6.

Følge rutiner for fakturering og oppgjør

FBV-leverandørene skal sende elektroniske FBV-krav til Helfo, som mottar, kontrollerer og utbetaler godkjente krav.

På bakgrunn av utført behandling utarbeider den enkelte FBV-leverandør et oppgjørskrav som sendes elektronisk til Helfos oppgjørssystem. Helfo skal viderefakturere til helseforetakene to ganger i måneden.

Les mer om oppgjør her.

Internkontrollsystem

Virksomheten skal dokumentere at den har etablert et internkontrollsystem, jf. § 5 i følgende forskrift:

forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Helfo vil i utgangspunktet ikke gjøre noen inngående vurderinger av internkontrollen på søknadstidspunktet, men skal sikre at internkontroll er etablert. Formålet med kravet er å gi Helfo dokumentasjon som skal være med på å danne grunnlag for videre oppfølgingsarbeid.

Helfo ønsker ikke å få tilsendt all dokumentasjon som omhandler internkontroll på søknadstidspunktet, men ber om at bare innholdsfortegnelsen og annen dokumentasjon som viser at internkontrollen faktisk er etablert, legges ved søknaden. Utover dette ønsker Helfo elektronisk tilgang til internkontrolldokumentasjonen.

Virksomheten må være forberedt på å ettersende deler av internkontrolldokumentasjonen til Helfo når som helst før vedtak fattes.

Krav til bemanning og kompetanse

FBV-forskriften stiller ikke krav om at bemanning og kompetanse må være på plass på søknadstidspunktet. Det er hva virksomheten planlegger å ha av bemanning og kompetanse Helfo tar stilling til. Ved vurdering av søknaden tar Helfo utgangspunkt i det generelle forsvarlighetskravet, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 4, og de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Helfo kan presisere hvordan dokumentasjonen skal fremlegges.

Kravet til bemanning og kompetanse vil være et sentralt oppfølgingspunkt for Helfo i godkjenningsperioden. 

Faglige krav, turnusordninger og helsepersonellets sammensetning

Virksomhetene må dokumentere hvilket helsepersonell de planlegger å ha innen de ulike spesialisthelsetjenestene. Spesialister, leger, psykologer og annet helsepersonell må ha relevant kompetanse. Personalgruppen må være sammensatt slik at både behandlinger og spesialistutredninger kan gjennomføres etter behov. 

Virksomheter som ønsker å tilby tjenester innen spesialisert rusbehandling (TSB), må opplyse om pasientvolumet de søker for, og hvilken bemanning og kompetanse de planlegger med fordelt på avgiftning og ordinær døgnbehandling.

Virksomheter som søker om godkjenning innen avgiftning, skal ha tilgang til lege døgnet rundt, kunne rekvirere og fortolke blodprøver, samt utføre og fortolke EKG.

Virksomheter som ønsker godkjenning for å utføre behandling av pasienter med rus og samtidig psykisk lidelse (ROP), må opplyse om hvilken bemanning og kompetanse de planlegger med utover ordinær døgnbehandling.  

Virksomheter med døgntjenester skal dokumentere hvilken form for turnus- og bakvaktsordning det legges opp til. Det skal også opplyses om hvordan spesialister og annet autorisert helsepersonell, samt øvrig personell, fordeles på de ulike vaktene. Oversikten over turnus og bakvaktsordningen danner et viktig utgangspunkt for å vurdere om det ytes forsvarlig spesialisthelsetjeneste sett i forhold til det pasientvolumet virksomheten søker godkjenning for.

Helfo understreker at sammensetningen av helsepersonellet ikke nødvendigvis bør øke eller minke proporsjonalt med antall pasienter. Vurderingen av om en virksomhet innehar tilstrekkelig bemanning og kompetanse, vil alltid være konkret og skjønnsmessig i hver enkelt sak.

Beskrivelse for hvert behandlingssted

I FBV-ordningen er vedtaket knyttet til et bestemt behandlingsted. En eventuell godkjenning vil derfor knyttes til virksomhetsnummeret for behandlingsstedet, og ikke til det juridiske nummeret for selve foretaket. Virksomheten må derfor beskrive bemanning og kompetanse knyttet til selve behandlingsstedet.

Skal virksomheten drive flere avdelinger eller samme behandling ved flere behandlingssteder (lokasjoner), må bemanningen og kompetansen beskrives for hver avdeling eller hvert behandlingssted.

Privatrettslige avtaler

Dersom virksomheten har avtale med et regionalt helseforetak, et helseforetak, eller Helfo pasientformidling (fristbruddordningen), ber vi om at det opplyses om dette på søknadstidspunktet, eksempelvis i vedlegg 7 i søknaden.  

Skatteattest

Virksomheten skal fremlegge skatteattest for merverdi og skatt. Attestene skal ikke være eldre enn seks måneder. Eventuelle restanser må begrunnes.

Mønsteravtalen

En virksomhet som søker om å bli FBV-leverandør, skal skrive under på mønsteravtalen og legge denne ved søknaden:

mønsteravtale for oppgjør etter ordningen med fritt behandlingsvalg (PDF)

Mønsteravtalen skal

  • bidra til at forhold knyttet til økonomiske oppgjør blir oversiktlige og forutsigbare
  • sikre at riktig oppgjør utbetales direkte til FBV-leverandøren uten unødig opphold
  • ikke begrense andre rettigheter og plikter som følger av FBV-forskriften

Først publisert: 06.12.2018 Sist faglig oppdatert: 19.09.2019 Se tidligere versjoner