Enklere for private virksomheter å bli helsetjenesteleverandør i fristbruddordningen

Helfo ønsker å gjøre det enklere for private virksomheter som ønsker å levere helsetjenester i fristbruddordningen.

I 2019 ble det varslet om lag 12 000 fristbrudd til Helfo, som har oppgaven med å skaffe pasienter et annet behandlingssted ved fristbrudd.

Pasienter som opplever fristbrudd ved at et sykehus ikke kan starte helsehjelp innen den juridisk bindende fristdatoen, har rett til å få tilbud ved et annet behandlingssted.

Det er Helfo pasientformidling som sørger for å skaffe et annet tilbud til pasientene. For å kunne gjøre det trenger Helfo avtaler med en rekke private behandlingssteder.

Helfo har i hovedsak inngått rammeavtaler med varighet på 4 år, men har nå for første gang etablert dynamisk innkjøpsordning innen psykisk helsevern, der leverandører kan tas opp underveis. Helfo håper med dette å nå ut til flere private leverandører spredt rundt i landet.

www.doffin.no finner du kunngjøringen som gjelder anskaffelse av polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern til fristbruddpasienter, både under og over 18 år.

Dersom din virksomhet er interessert i å levere fristbruddtjenester i ordningen, kan du lese mer om dette nedenfor. Du kan også ringe Helfo veiledning på telefon 23 32 70 40 for å få mer informasjon.

Hvordan fungerer fristbruddordningen

Det er pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b fjerde ledd som gir pasienten rett til et annet behandlingssted ved et fristbrudd.

Når en pasient opplever fristbrudd, er det sykehuset eller behandlingsinstitusjonen som i utgangspunktet skal varsle Helfo pasientformidling. Sykehuset melder fristbruddet inn i Fristbruddportalen, som driftes av Norsk Helsenett.

Helfo pasientformidling formidler pasienten til en leverandør som kan tilby helsetjenester på spesialisthelsetjenestenivå, tilsvarende den helsetjenesten pasienten i utgangspunktet skulle hatt ved sitt sykehus. Derfor må både helsepersonell og kvaliteten på tjenesten være tilsvarende som i den offentlige spesialisthelsetjenesten.

Pasienten står fritt til å bestemme om vedkommende ønsker et behandlingstilbud via Helfo eller ønsker å bli stående på venteliste ved sitt sykehus. Kostnadene for behandlingen belastes sykehuset/institusjonen som har brutt behandlingsfristen.

Dynamisk innkjøpsordning

En dynamisk innkjøpsordning er en prosess som gir rask og enkel tilgang på tilbud. Nye leverandører kan tas opp så lenge ordningen varer, og Helfo håper av den grunn på å nå ut til et større leverandørmarked enn tidligere.

Dynamisk innkjøpsordning psykisk helsevern – pasienter over 18 år: https://doffin.no/Notice/Details/2019-300268

Dynamisk innkjøpsordning psykisk helsevern – pasienter under 18 år: https://doffin.no/Notice/Details/2019-399115

Den dynamiske innkjøpsordningen innebærer at det først blir gjennomført en åpen tilbudskonkurranse hvor alle leverandører som ønsker det, kan melde sin interesse. Kvalifikasjonskravene for å søke opptak i ordningen er nærmere beskrevet i de kunngjorte dokumentene.

Helfo kan ved behov gjennomføre dialog i form av avklaringer eller møter for å vurdere om leverandør oppfyller kvalifikasjonskravene. I denne prosessen skal leverandøren ikke levere priser eller tilbud, og det blir heller ikke inngått avtale.

Den første tilbudskonkurransen blir derfor en kvalifikasjonsrunde, hvor de som oppfyller kravene, blir med i ordningen. Det stilles blant annet krav om skatteattest, firmaattest, internkontrollsystem med tilknyttede krav og tilknytning til Norsk Helsenett.

Kvalifiserte leverandører i ordningen vil få forespørsel om tilbud

Når Helfo har behov for å skaffe behandlingstilbud til fristbruddpasienter, vil det bli sendt ut en forespørsel til alle kvalifiserte leverandører. I denne forespørselen vil det bli beskrevet hvilke tjenester som konkret skal anskaffes og i hvilket geografisk område. I forespørselen vil det være oppgitt hvilke kriterier leverandørene blir evaluert på, for eksempel pris.

Det er ikke tilbudsplikt i en slik konkurranse. Det er med andre ord kun de som ønsker å delta i den aktuelle konkurransen, som leverer tilbud.

Tilbudsfristen skal være minst 10 dager, og Helfo skal velge leverandør basert på de tildelingskriteriene som er beskrevet i forespørselen. Det inngås deretter en avtale for levering av tjenestene. Etter avtaleinngåelse vil Helfo innlede et samarbeid med leverandør og følge opp leverandøren i hele avtaleperioden.

Ordningen har en varighet på 4 år, men kan ved kunngjøring forlenges eller avsluttes tidligere.

Fordeler med en dynamisk innkjøpsordning

Fristbruddpasientene har et lovbestemt krav på et behandlingstilbud umiddelbart. Derfor er det ideelt å ha rammeavtaler som gjør at det kan inngås avtaler når fristbrudd varsles.

Dette har fungert godt innen somatikk, hvor det på landsbasis meldes mange pasienter, og hvor mange av pasientene kun skal til én konsultasjon/behandling. Følgelig har vi kunnet ha landsdekkende avtaler uten behov for geografisk inndeling.

Innen poliklinisk behandling psykisk helsevern vil løsningen omtalt ovenfor ikke dekke pasientenes behov, hovedsakelig fordi disse må tilbys helsetjenesten lokalt. Helfo har tidligere hatt flere landsdekkende konkurranser inndelt etter fylker innen dette fagområdet uten tilfredsstillende respons i markedet. I tillegg er det et problem at vi ikke kjenner pasientomfanget på konkurransetidspunktet.

Helfo vurderer at en dynamisk innkjøpsordning for anskaffelse av polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern gir både leverandører og Helfo mange fordeler. Først og fremst åpner ordningen for at Helfo kan knytte til seg leverandører i hele perioden – nye trenger ikke vente til neste konkurranse. I tillegg kan Helfo ha konkurranser i områder der behovet oppstår – når det oppstår. Prosessen forenkles og vil trolig gå raskere siden prekvalifisering er gjennomført; det blir mindre arbeid for leverandøren ved hver konkurranse fordi man allerede er kvalifisert og Helfo får rask tilgang på tilbudene. Leverandørene sikres også tilgang til alle Helfos konkurranser under ordningen.

Mer informasjon om fristbruddordningen og anskaffelser 

https://www.helfo.no/fristbrudd/fristbrudd

https://www.anskaffelser.no/

https://doffin.no/Notice/Details/2019-300268

https://doffin.no/Notice/Details/2019-399115

Først publisert: 03.02.2020 Sist faglig oppdatert: 03.02.2020