Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Artikkeltest

På denne siden ser du hvordan du kan se tidligere versjoner av en artikkel.

OBS: Refusjonskrav må sendes veldig inn ofte!

Det kan inngås avtale ved deltidsvikariat. Vikar og hjemmelsinnehaver deler da stillingen seg imellom, for eksempel med 50 prosent hver. Les mer i artikkelen til Dagbladet

Bruk av deltidsvikar må ikke føre til utvidelse av etablert praksis, og vikar og hjemmelsinnehaver har ikke rett til å utløse refusjon for samme tidspunkt, det vil si samme dato og klokkeslett.

Nytt avsnitt

Det er her

Dokumentasjon av refusjonskrav

Som jordmor skal du setje deg godt inn i krava til dokumentasjon.

Jordmor med avtale om kommunalt driftstilskot eller i kommunal stilling – kapittel II

Du som jordmor har ikkje høve til å krevje honorar ut over dei fastsette takstane. Jordmor blir honorert for førstegongs undersøking, konsultasjonsundersøkingar under svangerskap, rettleiing i familieplanlegging og taking og innsending av prøver til laboratorium.

 

Takstane 3a og 3b

Du kan bruke takstane 3a og 3b ein gong per svangerskap når du har utført hovudtyngda av svangerskapskonsultasjonane ved planlagt heimefødsel. Takstane kan krevjast anten fødselen skjer i heimen eller vert overført til helseføretak. 

Takstane 4a og 4b

Takstane 4a og 4b inkluderer nødvendig for- og etterarbeid i samband med fødselen. Tida ein fødsel varer varierer sterkt frå kvinne til kvinne. Godtgjeringa vert gitt for den tida jordmora har brukt.

Takst 4a og 4b kan som hovudregel ikkje krevjast for fødselshjelp som vert gjeven i samband med følgje til fødeinstitusjonar eller under transport. Dersom jordmor følgjer den gravide under transport til helseføretak, skal jordmor krevje refusjon for fødselshjelp og følgje av helseføretaket.

Unntaket er dersom planlagt heimefødsel blir ført over til sjukehus på grunn av komplikasjonar. Taksten kan då krevjast for den tida jordmor gir fødselshjelp før overføringa finn stad. Det arbeidet som vert utført på sjukehus må sjukehuset eventuelt honorere. Heimebesøk før og etter fødselen, vaktberedskap med vidare, vert ikkje dekt av trygda.

Takstane 6a og 6b

Takst 6a og 6b er godtgjering ved vendereis/blindalarm i dei tilfella der jordmora vert tilkalla for fødselshjelp, og det ikkje vert nokon fødsel på dette tidspunktet. Godtgjeringa vert ytt på grunnlag av jordmora si faglege vurdering av situasjonen. Takstane kan berre nyttast i samband med planlagt heimefødsel.

Takstane 7a, 7b og 7c

Takstane 7a, 7b og 7c er tilleggstakstar som kan krevjast når jordmorhjelp er utført på natt, laurdag/søndag, eller på heilagdagar. Takstane kan reknast i tillegg til 4a og 6a. Takst 7a kan kome i tillegg til takst 7b eller 7c når tidspunkta fell saman.

Takst 8 (ny frå 1. oktober 2018)

I nokre tilfelle er det nødvendig å tilkalle ei ekstra jordmor som kan vere til stades under forløysinga. Takst 8 kan krevjast for fødselshjelp i inntil 12 timar for sekundærjordmor ved heimefødsel. Taksten kan nyttast ein gong av jordmor som assisterer primærjordmor ved planlagt heimefødsel. Sekundærjordmor må sjølv sende inn krav om taksten. Namnet på primærjordmor må førast på rekninga. Takst 8 trådte i kraft 1. oktober 2018.

Relevant regelverk for jordmor

 

Hanna Sofia kom hjem

 

Mary Mary

Først publisert: 05.11.2020 Sist faglig oppdatert: 21.12.2020 Se tidligere versjoner